Назад

Регионален QUIZ на ИПИ „Кой е по-по-най сред областите“


 

Въпросите са от тазгодишното изследване на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“, което беше представено и публикувано на 22 ноември 2023 година. Анализът включва 73 индикатора, разпределени в 12 категории за икономическото и социално развитие на българските области.

***

Близо 10 (от общо 12) са средните верни отговори на втория регионален QUIZ vol.2 на ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ИПИ) „Кой е по-по-най сред областите“, а около 10% от отговорилите са постигнали максималния резултат.

Най-лесни се оказват въпросите в категориите „Доходи и стандарт на живот“, „Инвестиции и бизнес“ и „Демография“. Около 90% от отговорилите вярно са посочили, че най-голяма е бедността в област Монтана, най-малко са предприятията в област Кърджали, а Видин е областта с най-застаряло население.

Най-често неверни пък са отговорите на въпросите от категориите „Пазар на труда“, „Местни данъци“, „Администрация“ и „Околна среда“. Голяма част от отговорилите не са предположили вярно, че делът на висшистите е най-висок в столицата, най-ниски са средните данъци за прехвърляне на собственост в област Благоевград, Добрич е областта с най-прозрачна администрация, а Шумен – с най-много инсталирани ВЕИ мощности спрямо населението. 

Ето и верните отговори на 12-те въпроса и подробности за тях:

1.Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ДОХОДИ И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ“: Коя е областта с най-висок дял на бедното население през 2022 г.?

Отговор: Монтана – 41% от населението живее под националната линия на бедност (при 23% в страната). Източник: НСИ

2. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ПАЗАР НА ТРУДА“: Коя е областта с най-висок дял на висшистите през 2022 г.?

Отговор: София (столица) – 57,6% от населението на възраст между 25 и 64 години е с висше образование (при 29,8% в страната). Източник: НСИ

3. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС“: Коя е областта с най-малко предприятия спрямо населението през 2021 г.?

Отговор: Кърджали – 32 нефинансови предприятия на хиляда души от населението (при 60 на хиляда души в страната). Източник: НСИ

4. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА“: Коя е областта с най-висок дял пътната настилка в добро състояние през 2022 г.?

Отговор: Сливен: 68% (при 41% в страната). Източник: АПИ

5. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ“: Коя е областта с най-ниски средни местни данъци за прехвърляне на собственост през 2023 г.?

Отговор: Благоевград – 2,20% (при 2,76% в страната). Източник: ИПИ по ЗДОИ до общините

6. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „АДМИНИСТРАЦИЯ“: Коя е областта с най-прозрачна администрация през 2023 г.?

Отговор: Добрич – 81,3 т. рейтинг за активна прозрачност на органите на местното самоуправление (при 70,3 т. в страната). Източник: ПДИ

7. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ДЕМОГРАФИЯ“: Коя е областта с най-застаряло население през 2022 г.?

Отговор: Видин – най-високи коефициенти на възрастова зависимост: съотношението на населението на над 65 г. към това на 0-14 г. е 270% (при 166% в страната), а към това на 15-64 г. – 54% (при 38% в страната). Източник: НСИ

8. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“: Коя е областта с най-нисък дял на слабите оценки на матурата по Български език и литература през 2023 г.?

Отговор: Смолян – 7% от оценките на ДЗИ по БЕЛ са под „Среден“ 3,00 (при 18% в страната). Източник: ЦОПУО

9. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“: Коя е областта с най-много лекари спрямо населението през 2022 г.:

Отговор: Плевен – 1233 души на един общопрактикуващ лекар (при 1678 души на лекар в страната). Относителният брой на лекарите специалисти също е най-високият в страната. Източник: НСИ

10. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „РЕД И СИГУРНОСТ“: Коя е областта с най-висок брой на регистрираните престъпления спрямо населението през 2022 г.?

Отговор: Враца – 16,4 регистрирани престъпления на хиляда души от населението (при 11,6 на хиляда души в страната). Източник: НСИ

11. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“: Коя е областта с най-много инсталирани ВЕИ мощности спрямо населението към 30 юни 2023 г.?

Отговор: Пазарджик – 5,5 kW на човек от населението (при 0,9 kW на човек в страната). Източник: АУЕР

12. Въпрос от КАТЕГОРИЯ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ“: Коя е областта с най-висок брой посещения в музеите спрямо населението през 2022 г.?

Отговор: Габрово – 3340 посещения на хиляда души от населението (при 619 на хиляда души в страната). Източник: НСИ