Назад

С Методика се създава възможност за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация


На основание чл.117а, ал.1 от Закона за обществените поръчки Министерският съвет прие Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. С нея се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство и рамкови споразумения за строителство, сключени по реда на закона, в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на строителство.

Основната цел на методиката е да отчете инфлационния риск чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.