Назад

Скринингът на чуждестранните инвестиции и контролът на износа на ЕС спомагат за укрепване на европейската сигурност


Европейската комисия е анализирала над 420 преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в ЕС през изминалата година, както е посочено в публикувания годишен доклад за скрининга на ПЧИ. Освен това през същия период държавите - членки на ЕС, са блокирали 560 искания за износ на стоки с двойна употреба. Тази активност показва ясния ангажимент от страна на Европейската комисия и държавите членки за опазване на европейската сигурност и обществения ред във времена на нарастващо геополитическо напрежение.

Броят на държавите — членки на ЕС, които разполагат с механизъм за скрининг, е нараснал от 11 на 21 от влизането в сила на Регламента на ЕС за скрининг на ПЧИ, като и други държави подготвят такъв механизъм.

Що се отнася до изделията с двойна употреба (стоки, които могат да се използват за граждански или военни цели), през 2021 г. държавите членки са разгледали 38 500 заявления за износ на стоки на стойност 45,5 милиарда евро. Държавите членки са блокирали износа поради рискове за сигурността в 560 случая за стоки на обща стойност от 7 милиарда евро.

Скрининг на ПЧИ

Третият годишен доклад за скрининга на ПЧИ показва, че използването на механизма за скрининг е продължило да нараства през 2022 г. Основните констатации в този доклад са следните:

  • Комисията е приключвала много бързо оценката на свързаните с ПЧИ сделки, за които държавите членки са извършили уведомления — 87 % са били оценени само за 15 календарни дни, с което са били избегнати забавянията при издаването на разрешения от държавите членки.
  • Механизмът на ЕС не ограничава отвореността на ЕС по отношение на ПЧИ — от над 420 проверени през 2022 г. случая по-малко от 3 % са довели до издаването на становище от страна на Комисията.
  • Най-значимите шест източника на ПЧИ в ЕС през 2022 г. са били САЩ, Обединеното кралство, Китай, Япония, Каймановите острови и Канада.
  • Повечето инвестиции са били в преработващата промишленост (59 %), обхващаща разнороден набор от промишлени сектори, сред които енергетиката, авиокосмическата промишленост, отбраната, производството на полупроводници, здравеопазването, обработката и съхранението на данни, комуникациите, транспорта и киберсигурността.

Регламентът на ЕС за скрининг на ПЧИ е започнал да се прилага изцяло през октомври 2020 г. Създаденият с регламента механизъм за сътрудничество дава възможност на държавите членки и на Комисията бързо и ефикасно да обменят данни за ПЧИ. Чрез него могат да бъдат спрени инвестиции, представляващи риск за сигурността или обществения ред, без да се ограничава цялостният поток на чуждестранните инвестиции в ЕС. От създаването на механизма за сътрудничество Комисията е извършила скрининг на над 1100 преки чуждестранни инвестиции.

В публикуваната през юли 2023 г. стратегия за икономическа сигурност се подчертава необходимостта от постигане на общо разбиране за рисковете за икономическата сигурност на ЕС и от по-ефективно използване на съществуващите инструменти. В този контекст Европейската комисия работи по приключването на оценка на Регламента за скрининг на ПЧИ и до края на 2023 г. ще бъде предложен преразгледан регламент.

Контрол на износа

Публикуваната днес от Европейската комисия статистическа актуализация относно изпълнението на Регламента за контрол на износа допълва годишния доклад от 2022 г. за контрола на износа. С нея се предоставят данни за лицензирането за 2021 г., събрани по методология, разработена с държавите членки на доброволна основа, съгласно предишния регламент за контрол на износа на изделия с двойна употреба[1]. С актуализацията се осигуряват липсващи данни, тъй като предстоящият годишен доклад от 2023 г. за контрола на износа ще включва събрани по актуализирана методология данни за разрешенията за 2022 г. в съответствие с изискването за по-голяма прозрачност съгласно настоящия Регламент (ЕС) 2021/821 за контрол на износа на изделия с двойна употреба.

Контекст

От държавите — членки на ЕС, които прилагат механизми за скрининг на ПЧИ, се изисква да уведомяват другите държави членки и Европейската комисия за преки чуждестранни инвестиции, ако има риск тези инвестиции да засегнат сигурността или обществения ред в повече от една държава членка или да окажат въздействие върху стратегически проекти или програми от интерес за целия ЕС. При подаване на уведомления Комисията анализира съответните инвестиции и ако са налице опасения, Комисията или други държави членки може да ги споделят с уведомяващата държава членка, която след това ги взема предвид при решението за конкретната инвестиция.

За повече информация

Трети годишен доклад за ПЧИ и свързания с него работен документ на службите на Комисията