Назад

Среща на АОБР с министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов
Представители на ръководствата на организациите–членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, проведоха среща с министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов и неговият екип.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, акцентира върху основните приоритети на Асоциацията, които са и във фокуса на Министерството на икономиката и индустрията - а именно -  приемането на България в Еврозоната, в Шенгенското пространство и в Организацията на икономическо сътрудничество и развитие. Запазването на данъчния модел и ограничаване на бюрократичните спънки пред бизнеса, с фокус върху трудностите за предприятията при ползване на услуги на ВиК дружества, ЕРП, топлофикации, също бяха предмет на дискусия.

Васил Тодоров внесе и конкретика в предложени от БТПП мерки, свързани с възможността за финансиране на квоти за обучение на чужди граждани от трети страни (развиващи се икономики) в България, което се явява инвестиция с голяма възвращаемост в бъдеще време.

Васил Велев, председател на АИКБ, акцентира в изказването си на 4-те причини за спад на инвестициите, а именно: (1) корупционните практики, (2) високите цени на енергоносителите, (3) недостигът на човешки ресурси, което се дължи на демографски причини, миграция и проблемите в образователната система, и (4) закъсняваща и недостатъчна пряка подкрепа за инвестициите. Председателят на АИКБ сподели с конкретни графики и текущият спад на поръчки в индустриалното производство у нас, както и негативната тенденция в Европа, която неминуемо ще се отрази и в България.

Васил Велев аргументира запазването на действащия механизъм за компенсиране на високите цени на електроенергията, с възможна опция за продължаване и в началото на следващата година при рязък скок на цените през зимния сезон.

Станислав Попдончев, зам-председател на БСК, маркира спорни текстове в Преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за държавния бюджет на република България за 2023 г., касаещи въвеждането на задължение за заплащане на работни заплати само по банков път, както и планираното въвеждане на изискване за предварително деклариране на превози на стоки с висок фискален риск (които наброяват над 550 позиции), което ако бъде прието - ще повиши административната тежест и разходите за бизнеса. Спънка за бизнеса ще се яви и декларирането на касови наличности на месечна база, което ще повиши цената за счетоводни услуги и ще затрудни бизнеса. Беше посочена и важността от изготвяне на експортни стратегии по сектори, както и необходимостта от създаване на концепция за национално представяне на България на международни изложения.

Приемане на ежегодни планове за преглед и облекчаване на регулаторните режими и правила за прилагането им, включително срокове за издаване на документи и размер на административни такси. Спазване на принципа „1-in-2-out”. Реформиране на подбора, работата и атестацията на СТИВ.

Констатин Стаменов, председател на Комитет Енергетика към КРИБ, в изказването си се фокусира върху необходимостта от отпадане на ограничението за предприятия, които получават безплатните квоти емисии, да кандидатстват по проекти с европейско финансиране. Посочена беше и необходимостта от промени за Закона за запасите от нефт и нефтени продукти, във връзка с предприятия, които внасят за собствено потребление и съхраняват кокс.

Министър Богдан Богданов потвърди важността на приоритетите, които АОБР е поставила - влизане в Еврозона, Шенген и ОИСР, като ключови за подобряването на бизнес средата в България, като изрази желание работодателските организации да се включат активно в комуникационната кампания за повишаване на положителната нагласа сред бизнеса по тези цели.

Министър Богданов маркира няколко основни въпроса и проблеми, които ще са приоритет в работата му, като: засилване на слединвестиционното обслужване на инвеститори, реализирали инвестиции на нашия пазар, намаляване на административната тежест за бизнеса и преглед и улесняване на процедурите за присъединяване или ремонт на подземна или надземна инфраструктура на предприятията.

Подобряване на работа на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в чужбина, чрез усъвършенстване на методиката за подбор на кадри,  повишаване на класирането на България в авторитетните международни рейтингови класации, както и подобряване на уредбата и предвиждане на насърчителни мерки за инвестиции във ВЕИ за производство на електроенергия за собствени нужди и инсталации за нейното съхранение, същото бяха посочени като приоритетни дейности за министерството.

Министър Богданов даде положителна оценка за ефекта от компенсаторния механизъм за компенсиране на високите цени на електроенергията. От негова страна беше потвърдена и готовност за преглед и усъвършенстване на процедурите за внос на кадри като се взаимстват най-добрите практики, действащи в международен план.