Брой 169 (2175), 02-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Нов Закон за инвестициите във Виетнам, в сила от 1 януари 2021 година


На 1 януари 2021 година ще влезе в сила нов Закон за инвестициите във Виетнам. Той ще замени сега действащия Закон за инвестициите от 2014 година.

Очаква се, новият закон да изиграе важна роля в привличането към Виетнам на чуждестранния капитал, бързо изтичащ от Китай поради засилената политическа нестабилност и пандемията от COVID-19. Законът се разглежда и като поредното усилие на правителството на Виетнам да увеличи преките чуждестранни инвестиции заедно с ратифицирането на Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство, Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам и Закона за инвестициите под формата на публично-частно партньорство.

Съгласно новия Закон за инвестициите, юридическо лице се счита за чуждестранен инвеститор, ако чуждестранните инвеститори притежават 50% или повече от уставния капитал (действащият закон предвижда 51%). В случай, че юридическото лице е партньорство, тогава мнозинството от основните партньори/членове трябва да са чужденци.

Преди чуждестранните инвеститори да могат да създадат юридическо лице, те трябва да са идентифицирали инвестиционен проект и да получат сертификат за регистрация на инвестиции за този проект.  

        Новият закон за инвестициите насърчава преките чуждестранни инвестиции в следните направления:

        1. Условията за достъп до пазара за чуждестранни инвеститори са едни и същи и за местните инвеститори, с изключение на индустриите и секторите, които не позволяват такъв достъп до пазара, или тези, които идват с условия за чуждестранните инвеститори. Правителството, ще обяви преди 1 януари 2021 година, списък на гореспоменатите индустрии и сектори. Списъкът ще обхваща теми като собственост върху уставния капитал, инвестиционна форма, обхват на инвестиционните дейности, оценка на капацитета на инвеститорите и партньори, участващи в инвестиционната дейност.

        2. Чуждестранните инвеститори могат да се възползват от предимствата на различни бизнес гаранции, включително гаранция за инвестиция в случай на промяна в законодателството, гаранция за собственост върху имоти, гаранция за инвестиционни дейности и гаранция за правото на прехвърляне на активи в чужбина.

Например, съгласно гаранцията за инвестиционни дейности, инвеститорите не са длъжни да дават приоритет на покупката и използването на стоки или услуги, произведени от местни производители или доставчици на услуги. Инвеститорите не са принудени да балансират с чуждестранна валута от източници на износ, за да задоволят търсенето на внос. Също така, не е задължение да се постигне определена степен на локализация на произведените в страната стоки.

Освен това, след изпълнение на всички финансови задължения съгласно виетнамските закони, чуждестранните инвеститори могат да прехвърлят в чужбина инвестиционен капитал, доходи от инвестиционни дейности, пари и други активи, законно притежавани от тях.

        3. Споровете между чуждестранните инвеститори и държавата може да бъдат отнесени до международен арбитраж, при положение, че договорът между страните включва такава клауза или, ако международни договори, които Виетнам е подписал, допускат международен арбитраж. Спорът между инвеститорите, от които поне едната страна е чуждестранен инвеститор, както е дефинирано от закона, може да бъде отнесен до чуждестранен или международен арбитраж без свързани условия.

        4. В новия Закон за инвестициите са добавени нови инвестиционни стимули, като:

        -Освобождаване от данък върху вноса на стоки, внасяни за създаване на дълготрайни активи;

        -Освобождаване или намаляване на таксата за използване на земята;

        -Бърза амортизация, т.е. увеличаване на подлежащите на приспадане разходи при изчисляване на облагаемия доход.

        5. В новия Закон за инвестициите са добавени нови бизнес линии, отговарящи на условията за инвестиционни стимули, обхващащи съхранение на лекарства, производство на медицинско оборудване, университетско образование и производство на продукти в списъка на индустриите, приоритетни за развитие като нови материали, нова енергия, чиста енергия, възобновяема енергия, продукти с 30% или повече добавена стойност, енергоспестяващи продукти, събиране на отпадъци, третиране на отпадъци, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.

Някои други нови разпоредби на новия Закон за инвестициите са следните:

        - На физически и юридически лица е забранено да предоставят услуги за събиране на вземания;

        - В случай на припокриване между новия закон и други закони, този закон не се прилага, когато проектът включва публичен инвестиционен капитал, бизнес инвестиция и работа на пазара на ценни книжа или, когато проектът се извършва в режим на публично-частно партньорство. Правната рамка, предписваща проекти за публично-частно партньорство, е определена в Закона за публично-частното партньорство, а не в Закона за инвестициите, както беше преди.

        - 26 бизнес линии са премахнати от списъка на условни бизнес дейности, като например, услуги на търговски арбитражни организации, услуги за търговия с дългове, франчайзинг и логистични услуги. Условните бизнес дейности трябва да отговарят на всички условия, свързани с националната отбрана и сигурност, социалния ред и безопасност, социалната етика и здравето на общността. Премахването на 26 условни бизнес линии по новия закон ще увеличи достъпа на чуждестранни инвеститори до виетнамския пазар.

        - Провинциалните народни комитети вече имат правомощията да вземат решения относно инвестиционната политика, свързани с:

        = Проекти за разрешение за преобразуване на предназначението на земята;

        = Специфични проекти за изграждане на жилищни жилища и градски зони;

        = Проекти за строителство и експлоатация на голф игрища;

        = Проекти в области, засягащи националната отбрана и сигурност. Според сегашния закон, инвеститорите трябва да искат одобрение на такива проекти от министър-председателя и процесът за това отнема много време.

В сравнение със сега действащия Закон за инвестициите, новият закон повишава правната сигурност по отношение на правата и задълженията на инвеститорите, намалява административната тежест и предоставя повече инвестиционни ползи за чуждестранните инвеститори, показвайки усилията на държавата да стимулира притока на капитал от чужбина. Ратифицирането на новия Закон за инвестициите показва, че Виетнам се стреми да възстанови националната си икономика след пандемията от COVID-19 и да повиши жизнения стандарт на гражданите, като същевременно спазва международните си ангажименти.

Изготвил:
Олег Маринов
Ръководител на СТИВ - Хошимин

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за кръгла маса „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в програмен период 2021-2027 г. и мястото на България в този процес“
11 септември 2020, онлайн в платформата Google Meet Още
Нови членове на Палатата
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отново проучва работодателските потребности от кадри
Проследяване на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът Още
НОИ осигурява електронен достъп до данните за изплатените средства и по продължаващата мярка за запазване на заетостта
Eвростат: Безработицата в Евросъюза расте въпреки облекчаването на мерките срещу пандемията
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-виетнамски бизнес форум с В2В срещи
10 и 11 септември 2020 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за преките чуждестранни инвестиции и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г.
Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Представяне на Свободна Индустриална зона Хуалинг Кутаиси - Грузия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Нов Закон за инвестициите във Виетнам, в сила от 1 януари 2021 година
СТИВ - Хошимин Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Международен търг в Грузия за строителство на ТЕЦ „Гардабани – 3"