Брой 92 (349), 15-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”


Работна група за разработване на „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”* към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се обърна към БТПП с молба за конкретни предложения и допълнения към предварителен вариант на работен документ „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”, разработен с консултантската помощ на експерти от Световната банка.

Палатата счита, че чрез проекта е извършена огромна работа за дефинирането на ситуацията по важни въпроси за иновативното развитие и иновативната политика на страната. Но това е само началото, което може да спомогне за определяне критериите за избор на стратегия за оценка и избор на алтернативите, за оценка и избор на системи, модели, механизми и инструменти за иновационна стратегия за интелигентна специализация на РБългария.

За съжаление, от предлагания проект не става ясно и не се изясняват нито предметът (коя е иновационната стратегия), нито обектът (интелигентната специализация на РБ).

Не е ясно каква е стратегията, какви са целите й, каква е иновационната политика и парадигмата за иновационно развитие на страната, а оттук и какви са задачите пред институциите, науката и бизнеса. В този смисъл, липсват прогноза за очакваните действия и резултати и възможност за дебат относно стратегическата ориентация и политиката, която би трябвало да се следва.

В тази връзка БТПП предлага:

  1. След като се пояснят предметът и обектът на проекта, да се разкрият възможните области за формиране и развитие на стратегията. Това не е само областта на конкуренцията. За България изключително важни са областите за повишаване на потребителската стойност и тази на дивергенцията.
  2. Да се разработи и обсъди парадигма за иновационно развитие на страната. Иновационната стратегия за интелигентна специализация на РБългария може например да се формира като микс от стратегии за: подобряване на ценностните качества на населението и на условията за творчество и развитие на иновационния пазар; за повишаване на иновационната активност и подобряване на иновационния капитал на лицата; за изграждане на регионални иновативни клъстери; за капитализация и устойчиво иновативно развитие на региона.
  3. Да се разработи и обсъди механизъм за регионална иновационна политика.
  4. Да се определят основните подходи, фактори и принципи за създаване и управление на стратегията, както и на показателите за оценка на очакваните резултати.
  5. Да се разработи и обсъди алгоритъм за развитие на регионалната иновационна система, както и на системи за поддържане на иновациите в региона, на система на взаимовръзка на иновационния и на интелектуалния пазар и др.
  6. Да се разработят и обсъдят моделите и механизмите за управление на стратегията.

Предвид горепосочените предложения БТПП счита, че е необходимо да се промени и опрости съдържанието на проекта. Би могло след прецизиране на въведението съдържанието да се оформи в три раздела: Дефиниране на ситуацията; Формиране на стратегията; Управление на стратегията.    
---------------
* В предложението на Европейската комисия за политика на сближаване в периода 2014-2020 г. разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация  е задължителна "предварителна условност" за следващия програмен период (2014-2020 г.) по оперативните програми. Виж повече по темата ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”
Разработването на стратегията е задължителна "предварителна условност" за следващия програмен период (2014-2020 г.) по оперативните програми Още
Делегация от Саудитска Арабия проучва възможностите за инвестиции у нас
В делегацията са включени предприемачи от секторите архитектура, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост, облекла и текстил, здравеопазване и ИТ Още
Юбилейно тържество-концерт на Националната финансово-стопанска гимназия
Предшествениците на БТПП от Софийската търговско-индустриална камара преди век са имали мъдростта да създадат гимназията Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Увеличават се авансовите плащания към бенефициенти
Управляващите органи на ОП ще имат възможност да определят размер на авансовите плащания към бенефициентите до 65% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През първото тримесечие българската икономика отчита лек ръст
БВП в номинално изражение достига 16,16 млрд. лв. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя приоритетите за европейската среща на върха през май
На срещата си на 22 май лидерите на ЕС ще обсъждат данъчната политика и енергетиката в условията на полаганите усилия за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността Още
EIOPA започва приемането на кандидатури за членство в Групите на пазарните участници
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Truck Show Камиони 2013 г.