Брой 68 (73), 05-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.


Правителството прие Националната програма за 2012 г. по безопасност и здраве при работа. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите; размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност; броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда, или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност); разходите, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.); загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма; осигурителната и застрахователната тежест и др.

В проекта се отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през 2012 г.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за периода от 2009 г. до 2011 г. с 12 на сто. През 2009 г. са регистрирани общо 3125 трудови злополуки, през 2010 г. – 3025 и през 2011 г. – 2752. Наблюдава се и намаляване на броя на смъртните злополуки за периода от 118 на 86, както и при загубените календарни дни от трудови злополуки с 40 на сто.

През 2011 г. продължи тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и увеличаване на нарушенията на разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е 43%, а по законосъобразността на трудовите правоотношения - 56%, докато през 2010 г. те са били съответно 53% и 46 на сто.

НОВИНИ ОТ БТПП
Виенските икономически разговори в БТПП поставиха акцент на либерализацията на енергийните и трудовите пазари
Продължение на темата от вчерашния брой Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
CEO Conference - едно събитие на българските мениджъри
ПАЗАР НА ТРУДА
Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.
Изпълнението на програмата цели намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК премахва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка
Продължителността на процедурата по пререгистрацията сега е средно 5 седмици, а разходите по нея се оценяват на 400 EUR Още