Брой 8 (768), 14-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г. са основни целеви групи на Националния план за действие по заетостта през 2015 г.


Правителството при Националния план за действие по заетостта за 2015 г. неговото изпълнение ще се финансира с предвидените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв., както и със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2015 г. при по-висок икономически ръст, стабилна вътрешна среда и по-висок ръст на вътрешното търсене включват:

- подобряване на достъпа до пазара на труда особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните потребности услуги за активиране, информиране, мотивиране, ориентиране и консултиране, както и за повишаване на нивото на знания, умения и компетентности, чрез обучения за повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда;

- подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, подкрепа за увеличаване на заетостта и използване на потенциала на ключови сектори, като екологичната икономика, ИКТ сектора, сектора на здравеопазването и предоставянето на социални услуги. Наред с това ще се ограничава нелоялната конкуренция на предприятията с нерегламентирана заетост и недекларирани плащания и ще се подпомага заетостта в малките и средните предприятия. Ще се развива регионалния подход при реализацията на политиката по заетостта;

- изпълнение на Европейската гаранция за младежта. По-добро обхващане на целевите групи и повишаване на ефекта от програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда на база резултатите от проведените оценки;

- повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта, по-добро взаимодействие с частните трудови посредници и предприятията за осигуряване на временна работа;

- развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.

Основните целеви групи на активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към безработните младежи до 29 г., безработни над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хората с увреждания, лицата извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Към всяка група ще се подхожда диференцирано. Безработните от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки от Националния план след изготвяне на индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е основна задача, като през 2015 г. България трябва да реализира изискванията на Европейската гаранция за младежта като обхване младежите до 25-годишна възраст с престой до 4 месеца без работа или образование/обучение. През 2015 г. ще бъдат добавени нови инициативи за целенасочена работа с неактивните младежи.

Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, от 1 януари се увеличава размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица на 360 лв. при пълен работен ден, а от 1 юли – 380 лв.

През 2015 г. ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Същевременно ще приключи изпълнението на действащи схеми за обучение и заетост от първия програмен период, като схемите за заетост на младежи до 29 г., за безработни лица, които желаят да започнат собствен бизнес, за заети лица, за насърчаване на географската мобилност на работната сила и др.

Сред новите програми, които ще стартират през 2015 г., са за обучение и заетост на продължително безработните лица и „Клио”.

По Националната програма „Клио“ безработните ще бъдат обучени и ще работят от 6 до 12 месеца в дейности по реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация за паметници на културата и обекти на културно-историческото наследство. С плана през 2015 г. са осигурени средства за заетост на 213 безработни лица и обучение на 96 безработни лица.

НОВИНИ ОТ БТПП
Откриха Британско-българска бизнес асоциация
БТПП подкрепи инициативата – предстои обсъждане на възможни насоки за съвместна работа в услуга на бизнеса в България и Обединеното кралство Още
Излезе от печат „Календар на панаирите и изложбите в България 2015"
Изданието е единствено по рода си у нас, делови наръчник за всяка фирма Още
Годишни награди за значими постижения в бизнеса VIP Business Awards 2015
Най-успешните мениджъри и брандове ще бъдат наградени на официална церемония в София през март т.г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Германо-българската индустриално-търговска камара създава клъстер „Дуално професионално обучение“
Ще съветва предприятия, които имат желание да обучават млади хора и ще направи първи стъпки в пилотните обучения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Световни дни на устойчивата енергия 2015
25 - 27 февруари 2015 г., Велс, Австрия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлацията у нас през 2014 г. е 1,4%
През декември потребителските цени са намалели с 0,9% на годишна база Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г. са основни целеви групи на Националния план за действие по заетостта през 2015 г.
Ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Tърговски преговори между ЕС и САЩ: ЕК публикува доклад за консултацията за защитата на инвестициите
Анализ на почти 150 000 отговора, получени в рамките на онлайн консултация за защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN