Брой 55 (1813), 20-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Уебсайт ще помага на командированите у нас чужденци с информация за условията на труд


Чрез специален тест всеки може да провери крие ли командироването му рискове за нарушение на закона 

Р България вече има изграден единен официален национален уебсайт (информационен портал), в който представители на предприятия от други държави, командироващи работници в Р България, както и самите командировани лица, могат да намерят информация за трудовото законодателство, действащо у нас. Сайтът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg и е с версии на български и английски.

Порталът е разработен от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. Основната цел на проекта беше да се подпомогне транспонирането и изпълнението на практика на Директива 2014/67/ЕС, свързана с командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги. Общият бюджет на проекта е 650 000 лв. Средствата са безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е 552 500 лв. (85%), а националното - 97 500 лв. (15%). Началната дата за изпълнението му е 01.03.2017 г., а крайната - 31.03.2019 г.

Част от проекта е и изготвянето на регистър на командированите лица в Р България. „С него се намалява административната тежест за работодателите на работниците, които се командироват/изпращат в Р България от други държави. Тези работодатели вече ще могат електронно да подават изискващите се заявления за командироване/изпращане на работници“, обясни Атанас Чернаев, ръководител на проекта, на пресконференция за представяне на резултатите от него, проведена на 19.03.2019 г. Регистърът е достъпен на адреса на сайта в модул Заявления /Register of declaration/. Той уточни, че заявленията ще се подават само по електронен път от 01.04.2019 г. Преди това е допустимо подаването им и на хартиен носител в някоя от дирекциите „Инспекция по труда“.

По проекта е изготвен механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България. Този механизъм дава възможност да бъдат оценени рисковете от извършване на нарушения при всяко командироване/изпращане, с което ще се подпомогне по-ефективното планиране на контролната дейност на инспекторите от ИА ГИТ.

За повишаване ефективността и ефикасността на контролната дейност ще допринесе и изготвеният съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона. „Чрез този механизъм може да бъде оценено доколко командироването е в рамките на закона, като се анализират серия фактически елементи от дейността на предприятието, описани във въпросния член на Директивата. Разглежда се например командироващото предприятие има ли идентична дейност в държавата по установяване, има ли други наети лица, правото, което се прилага спрямо сключените договори, оборотите му и др. За събиране на нужната информация контролните органи в държавите членки си съдействат чрез Информационната система на вътрешния пазар“,  обясни Чернаев. Като част от този механизъм е разработен и кратък тест, публично достъпен на адрес https://vaprosnik.gli.government.bg:8080/CSP_Ext, чрез попълването на който всеки командирован работник или такъв, на когото му предстои командироване, може да провери дали при неговото командироване предполага нарушаване на законодателството. За работа с механизма са обучени 300 служители на ИА ГИТ с инспекторски правомощия.

По проекта е закупено и оборудване, което ще подпомогне работата със създадените софтуерни продукти.

От началото на 2019 г. до момента са подадени 541 заявления за командироване на чуждестранни граждани у нас. За сравнение през цялата 2018 г. в Р България са командировани 1039 чужденци, от които 758 лица са от страни от ЕС, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, а останалите са от трети страни. Най-много са командированите от Турция – 252 лица, Швейцария – 239 лица и Румъния – 136 лица. Най-често работници у нас се командироват за 3 месеца – 256 лица от всички командировани, са работили в България за този период. Според характера на работа най-често командироването е за изпълнение на монтажни работи и инсталации и за предоставяне на технически услуги. Командированите през м.г. са почти два пъти

През 2017 г. командированите чужденци у нас са били общо 425 лица.

Източник: Главна инспекция по труда
НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП с презентация пред британски фирми за бизнес средата в България
По време на семинар, посветен на сътрудничеството България - Великобритания в областта на биотехнологиите Още
Бизнес дискусия с участието на посланика на Виетнам
Предстоят информационни работни маси по ключови теми на двустранното сътрудничество Още
Активизиране на икономическите и търговските връзки между италиански и български компании
Учредена е Българо-италианска търговско-промишлена палата в гр. Бари Още
Възможност за български фирми от сектор органични храни и напитки да участват в частично финансирана бизнес мисия до Сеул, Корея
18 - 22 ноември 2019 г.; заявяване на участие до 14 юни Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
През четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час нарастват
Увеличението в индустрията е със 7.7%, в услугите - с 3.6%, а в строителството - с 2.2 на сто Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Уебсайт ще помага на командированите у нас чужденци с информация за условията на труд
Чрез специален тест всеки може да провери крие ли командироването му рискове за нарушение на закона Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пране на пари: комисия на ЕП призовава за финансова полиция и надзорен орган
Засилване на борбата с данъчните измами и финансовите престъпления Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
11-то издание на Експо за търговия и инвестиции Централен Китай
18-20 май 2019 г., гр. Нанчан, провинция Дзянси, Китай Още
Семинар „Taipei AMPA 6-in-1 Show 2019“
22 март 2019 г. в София, хотел Интерконтинентал от 10:30 часа Още