Брой 161 (418), 20-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенция по заетостта: Все повече работодатели оставят на работа младежи


В последните месеци все повече работодатели задържат на работа след изтичане на субсидираната заетост обучените и наетите работници по схеми и проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), реализирани от Агенцията по заетостта (АЗ). Проучване на АЗ и наблюденията относно устойчивостта на заетост след изтичане на субсидирания период по схемите по ОП „РЧР”, показват, че над 20% от включените по схемите за заетост лица не се регистрират в бюрата по труда. Основната причина е, че лицата остават на работа при същия работодател. Една от рисковите групи на пазара на труда са младежите. Те се включват във всички програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и в проекти, финансирани по ОП „РЧР”, като по някои от тях те са единствена приоритетна група. Наблюденията при младежите показват, че работодателите предпочитат да оставят на работа почти половината от тях след изтичане на субсидирания периода.

От възможностите на проект „Ново начало – от образование към заетост“ по ОП „РЧР” са се възползвали 4 746 работодатели, осигурили стажуване на 9 166 млади хора, от които 4 536 със средно професионално образование и 4 632 с висше образование. Статистиката показва, че около половината (46,6%) от стажувалите младежи запазват заетостта си при същия работодател.

Проектът „Ново начало – от образование към заетост” се изпълнява на територията на цялата страна от 2010 до 2013 г. и е с бюджет 35 000 000 лв. Предвидено е 9 500 безработни младежи да получат посреднически услуги, като от тях на 8 550 младежи се осигурява стажуване при работодател. Работодателите предоставят въвеждащо обучение за формиране на трудови навици в стажуващите младежи, извършено от определени от работодателя наставници. Стажуването по придобитото образование за всички включени в Проекта безработни лица е за срок от 6 месеца.

Специално насочена към безработните до 29-годишна възраст е програмата „Старт на кариерата”, която успешно се реализира вече няколко години. В момента е обявена нова Процедура за кандидатстване на 2 256 работни места в администрацията (1 358 - централни ведомства; 103 - областни администрации и 795 в общински администрации). На 29.07.2013 г. изтече срокът за подаване на документи от младежите за работни места по програмата. През периода 22.08.2013 г. до 11.09.2013 г. предстоят да бъдат проведени интервюта от работодателите по програмата.

Към края на юни 2013 г. по проект „Старт в администрацията” ОП „РЧР” са наети общо 233 стажанти, които работят на длъжност „младши експерт” в администрацията в системите на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. До края на 2013 г. предстои да бъдат наети допълнително до изпълнение на индикатора от 600 лица още 367 стажанти.

Проектът се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност до 31 октомври 2014 г. Очаква се във въвеждащо обучение и в стаж да бъдат включени 600 младежи. Общият бюджет на схемата е 3 милиона лева.

За стимулиране на работодателите да разкрият за период не по-малък от 12 месеца работни места, на които да се наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди и младежи от социални заведения, завършили образованието си, от държавния бюджет се предоставят средства за трудово възнаграждение, социални и здравни осигуровки за период не по-дълъг от 6 месеца (чл.36, ал.2 от ЗНЗ). Съгласно НПДЗ 2013 е предвидено да се осигури заетост на 307 младежи. Обезпечени са 699 859 лв. от държавния бюджет. През месеците януари - юни 2013 г. по мярката е осигурена заетост на 37 младежи.

С оглед ограничаване на младежката безработица и създаване на условия за по-лесно адаптиране на младите хора към работната среда, ЗНЗ се допълни с разпоредба, регламентираща субсидирането на заетостта до една година на продължително безработни до 29-годишна възраст, наети на работа на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ). С промените в ЗНЗ се въведе мярка за чиракуване за младежи с основно или по-ниско образование и без квалификация, като наставник може да бъде не само лице на трудово правоотношение от предприятието, но и самия работодател (чл.41а от ЗНЗ). Тази нова възможност улеснява чиракуването в микро- и малки предприятия, при занаятчии и др.

За двете мерки чрез НПДЗ 2013 са осигурени средства в размер на 1 029 600 лв. за осигуряване на заетост на общо 600 лица.

Нова мярка, която насърчава работодателите да осигуряват устойчива заетост на безработно лице до 29-годишна възраст, завършило средно или висше образование и без трудов стаж, наето на длъжност съобразно придобитата степен на образование или квалификация, е чл. 36б от ЗНЗ. На работодателя се предоставят средства за трудово възнаграждение и осигуровките върху него за срок не по-малко от 6 и не повече от 18 месеца, в размер на 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто за периода от седмия до дванадесетия месец включително, и 75 на сто за оставащия период.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предоставяне на консултации за кандидатстване по проекти за финансиране от европейски фондове
Палатата разполага с квалифициран екип от експерти, които прилагат индивидуален подход при решаване на задачите, поставени от фирмите Още
Приложение на стандартите GS1 в банковия сектор
CashEDI – стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой Още
Потенциални възможности за износ на български стоки и суровини в Индия
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Концепция на НАФТСО за развитие на частната охрана
Лицензирани са повече от 1300 търговски дружества за извършване на частна охранителна дейност, в които са заети над 70 000 охранители и секторът е един от най-големите работодатели в страната Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените на аграрната продукция нарастват с 4.1% за година
В растениевъдството поскъпването е с 4.7%, а в животновъдството - с 3.4% Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: Все повече работодатели оставят на работа младежи
Работодателите предпочитат да оставят на работа почти половината от младежите, след изтичане на субсидирания период Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Откритата приемна на Областен информационен център – София в Борисовата градина
Това е първата от поредицата открити приемни, които ще се проведат през м. септември в цялата страна под мотото „Първите седем години на България в ЕС" Още
Бизнес мисия на германски фирми, предлагащи възможности за сътрудничество с български партньори
Пловдив, 29 - 30 август 2013 г. Още