Брой 36 (41), 21-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

НСИ: Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 292.1 хиляди, сочат резултатите от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила.

Коефициентът на икономическа активност е 66.3% и в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. е с 0.3 процентни пункта по-нисък. През четвъртото тримесечие на миналата година коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 64 навършени години е 58.7% - съответно 60.6% за мъжете и 56.8% за жените.

През периода четвърто тримесечие 2010 - четвърто тримесечие 2011 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия "Европа 2020”) намалява с 0.6 процентни пункта и достига 64.1% - съответно 66.1% за мъжете и 62.0% за жените.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 225.4 хил. (124.8 хил. мъже и 100.6 хил. жени), като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. общият им брой остава почти непроменен.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 955.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68.5 хил., или с 2.3%, а относителният им дял - с 0.6 процентни пункта. От общия брой на заетите лица 1 529.8 хил. са мъже и 1 425.5 хил. - жени, като за една година броят на заетите мъже намалява с 3.2%, а на заетите жени - с 1.2%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. заетите лица с висше образование са 807.6 хил. (27.3%), със средно - 1 807.4 хил. (61.2%), и с основно или по-ниско - 340.2 хиляди (11.5%). Броят на заетите и в трите степени на образование е по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година.

Намалението на заетите лица през периода четвърто тримесечие 2010 – четвърто тримесечие 2011 г. засяга в по-голяма степен лицата, които имат собствен бизнес или извършват друга самостоятелна дейност, в сравнение с наетите лица.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 380.9 хил., а коефициентът на безработица - 11.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава при мъжете (с 0.7 процентни пункта) и намалява при жените (с 0.4 процентни пункта), като през четвъртото тримесечие на 2011 г. безработицата при мъжете (12.8%) е с 2.9 процентни пункта по-висока отколкото при жените (9.9%).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 72.9 хил., а коефициентът на младежка безработица достига 28.9% - съответно 29.8% при мъжете и 27.5% при жените.

Пълни резултати от наблюдението: http://www.nsi.bg/eventbg.php?n=1252

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономиката на Европа разчита много на малките предприятия и на реализирането на техния потенциал
По инициатива на Представителството на ЕК се проведе среща на Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в ЕК, с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП е дългогодишен партньор на Националната търговско-банкова гимназия
Тринадесети традиционен панаир, посветен на 99-та годишнина на Гимназията, бе открит днес в Интер Експо Център – София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИКОНОМИКА
Актуализирана е Наредбата, регламентираща правилата за добив, преработка и търговия с благородни метали
Приета е разпоредба за взаимно признаване, отнасяща се до изделия от благородни метали, законно произведени и предлагани на пазара в държава-членка на ЕС Още
Какво трябва да знаят българските фирми за престъплението "подкуп" и неговия негативен ефект върху бизнеса
Мерките за предотвратяване на „подкуп” трябва да са свързани с цялостните рамки за лоялност на компанията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г.
Коефициентът на икономическа активност е 66.3% Още