Назад

НСИ: 12% ръст на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2021 година


По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година.

В индустрията увеличението е с 11.8%, в услугите - с 11.4%, и в строителството - с 14.4%. По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.9%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 17.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 2.3%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9.4%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19.3% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до -3.6% за „Операции с недвижими имоти“.