Назад

Публикувана е информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при работа от разстояние


Предвид повишения интерес към използването на работата от разстояние в условията на усложняваща се епидемична обстановка ИА „Главна инспекция по труда“ публикува информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при този начин на организация на труда https://www.gli.government.bg/bg/node/11814 , както и за правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда  https://www.gli.government.bg/bg/node/11813 . Информацията е налична в секцията „За работодатели и работещи“, рубриката „Често задавани въпроси“.

И до момента, в рамките на общия контрол, когато се установи, че работодателите са възложили работа от разстояние на свои работници и служители, Инспекцията по труда е проверявала дали се спазват и техните права, като е проверявала документи на работодателите, относими към условията им на труд.

Разпоредбите, регламентиращи работата от разстояние са отдавна разписани в българското законодателство и според тях работодателят е задължен да осигури еднакви условия на труд за всички свои работници и служители, независимо дали работното им място е вкъщи или в помещение на предприятието. Работeщите от своя страна имат същите права и задължения като колегите си, които полагат труд в самото предприятие. Условията, свързани с осигуряването на работното, техническото и друг вид оборудване на работното място, задълженията и разходите по поддръжката му и др., могат да се уговарят в индивидуалния трудов договор за работа от разстояние, споразумение към трудов договор или в колективен трудов договор. При сигнали от работещи контролните органи на Агенцията имат готовност да извършват и проверки по работни места. Съгласно законодателството те трябва да уговорят предварително с работещите времето на посещението.

Различното в момента е, че пандемията изведе на дневен ред работата от разстояние като една от противоепидемичните мерки и се повдигнаха въпросите за условията на труд на работещите вкъщи. За да отговори на обществените очаквания, Инспекцията по труда планира да включи и работодатели, въвели работа от разстояние, в кръга на тези, които ще бъдат проверени чрез разработения от Агенцията иновативен начин на контрол - чрез въпросници за самоконтрол. При него се залага на принципа на превенцията, като се цели подобряване условията на труд без да се налага извършване на проверка на работодателя и на работното място, което в случая е в дома на работещите.

За целта на работодателите се изпращат въпросници за самоконтрол съобразно тематиката на проверката, като ще бъде генериран и въпросник, касаещ трудовото законодателство, регламентиращо работата от разстояние. При попълване на въпросника те могат да установят сами има ли несъответствия по отношение на трудовото законодателство в предприятията им и да ги отстранят преди евентуално извършване на физическа проверка. Работодателите ще имат най-малко месец, за да отстранят несъответствията без риск за налагане на санкции. Целта е да бъдат подобрени условията на труд в много повече предприятия, отколкото могат да бъдат обхванати от контрола.

Проверки ще се извършват само на работодатели, за които анализът на отговорите, направен чрез специален софтуер, покаже, че съществува висок риск от нарушения. При работата от разстояние голяма част от обхвата на проверката може да бъде извършена в офиса на работодателя. Посещения по работни места от разстояние ще се извършват при сигнали от самите работещи и след предварителна уговорка с тях.

Иновативния метод е разработен по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.