Назад

Заключителната конференция по проект „Дигитална демокрация в действие“Проект „ДИГИТАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ“
Бенефициент Сдружение „Бабел България“
Партньор Българска търговско-промишлена палата

 

Проведе се заключителната конференция по  проект „Дигитална демокрация в действие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от БТПП и Сдружение „Бабел България“. В конференцията взеха участие над 50 представители на общини, спортни федерации, професионални организации в областта на културата и читалища.

Целите на проекта включват: Постигане на по-открито и по-отговорно управление на процеса на дигитална трансформация на услугите чрез гражданско участие и участие от страна на бизнеса вълху политиките, свързани с изпълнение на актуализираните през 2021 г. Стратегия за развитие на електронното управление в Р България 2019-2025г. и Пътна карта; Нарастване активността на социалните партньори и неправителствените организации при изпълнението на мониторинг върху тези политики; Подготовка и отправяне на препоръки за по-добра административна и регулаторна рамка за улесняване ползването и по-широкото въвеждане на електронните услуги.

В рамките на проекта бяха проведени три проучвания за нивото на дигитализацията в областта на общинските услуги, спорта и културата, проблемите и предизвикателствата пред процесите на ускоряване на дигитализацията в тези сфери. Бяха анкетирани 127 общински служители, 109 представители на бизнеса, 101 граждани, 87 представители на спортни федерации и клубове,  38 професионални държавни и частни организаци, работещи в областта на културата, и 92 народни читалища.

Въз основа на събраните данни бяха направени три задълбочени анализа на проблемите и възможностите за ускоряване процесите на дигитализацията в тези области, които са публикувани на интернет страница на БТПП. Експертите на двете организации изследваха и подбраха добри международни практики, които могат да послужат за пример на работещите в тези сфери.

Получените над 40 препоръки, касаещи възможности за ускоряване на дигитализацията в трите сфери, бяха синтезирани и представени пред Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на електронното управление и НСОРБ, като екипите на двете партньорски организации по проекта остават на разположение на институциите за съвместно сътрудничество при планиране и прилагане на мерки за ускоряване на дигитализацията в услуга на гражданското общество.

----------------------------

BG05SFOP001-2.025-0106-С01 “Дигитална демокрация в действие“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.