Назад

БТПП подкрепя въвеждането на електронна трудова книжка


БТПП изразява своята принципна подкрепа относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда ( сигн. № 49-354-01-23 ), с който се предлага въвеждането на електронна трудова книжка.

Законопроектът почти изцяло повтаря, вече разглеждания от комисиите към НСТС проект на ЗИД на КТ от януари месец тази година. Тогава БТПП също изрази своята принципна подкрепа, но обърна внимание, че подобен нормативен акт не трябва да бъде приеман, без да е обсъден детайлно от експерти в областта и с участието на ресорните институции, тъй като ще засегне цялото трудоспособно население и всички работодатели. 

 БТПП отново подчертава, че въвеждането на все повече електронни услуги е стъпка в правилната посока, която ще облекчи както работодателите, така и работниците и служителите. С предвижданите промени ще бъдат премахнати негативните последици от загуба или унищожаване на трудовата книжка или липса на някои от задължителните реквизити, като подпис и/или печат. Също така ще бъдат отстранени част от недостатъците като допускане на грешки при попълването, трудното разчитане, липсата на достатъчно място за попълване и др. Електронизирането на трудовите книжки ще създаде възможност съдържащата се в тях задължителна информацията да бъде структурирана в национална база, като по този начин ще бъде повишен контрола и ще допринесе за намаляване на трудово-осигурителните измами.

                В законодателство към настоящият момент е въведено задължение за работодателите за запазване на неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения и тяхното съхраняване в продължение на 50 години. В същия срок се съхраняват и неполучените трудови книжки, дневниците и удостоверенията в инспекциите по труда за трудови книжки, издадени от тях. БТПП счита това изискване за архаично. Запазването на подобен нормативен текст не кореспондира нито със съвременните технологии, нито с изискванията за въвеждане на национални еко стандарти. Отделно подобно задължение е и в противоречие на принципите на Регламент (EС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни за коригиране на данните и др. В законопроекта този момент отново не е прецизиран достатъчно добре и не става ясно какъв е ангажиментът на работодателите за тези хартиени трудови книжки.

Във връзка с гореизложеното БТПП отправя няколко бележки по предложените в законопроекта текстове, с цел намаляване на административната тежест за работодателите и недопускане задълженията на административните структури да бъдат прехвърлени като изискване на работодателите.

В заключение Палатата подкрепя идеята за електронизиране на трудовата книжка, но счита, че за реализирането на предложението ще е необходимо провеждането на допълнителна дискусия с участието на всички заинтересовани страни, в рамките на която да бъдат обсъдени всички възникнали въпроси.

Пълният текст на Становището ТУК