Брой 66 (2072), 03-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Законови изменения относно приетите мерки за подпомагане на икономиката


 1. ВЪВЕДЕНИЕ

С настоящия правен преглед ще Ви предоставим информация по ключови за Вашия бизнес въпроси във връзка с компенсаторните мерки, въведени с приетото на 30 март 2020г. от Министерски съвет Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели /“Постановлението“/. Новият подзаконов нормативен акт е насочен към финансовото облекчаване на българския бизнес, значително засегнат от последиците на обявеното извънредно положение на 13 март 2020г. и по-конкретно въведените от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки, като същото предвижда икономически стимул за работодателите, целящ съхраняването на заетостта на работници и служители в страната. Финансовите средства за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

Настоящият анализ e актуален към дата към 31 март 2020г. Анализът е изготвен от юридическите специалисти на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и е предназначен да бъде ползван единствено с информативна цел. Никаква част от този документ не представлява правен съвет/становище и няма да се счита за професионално-обвързващ по отношение на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с предоставената настояща информация, можете да се свържете с нас на електронната ни поща office@gugushev.com или на телефон 00359 2 815 75 10, както и чрез страниците ни във Facebook и LinkedIn.

 1. КОЙ СА КЛЮЧОВИТЕ ФИНАНСОВИ МЕРКИ, КОИТО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕДВИЖДА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

За периода на обявеното извънредно положение, но за не повече от три месеца, се предвижда да се предоставят компенсации, процент от трудови възнаграждения, за работодатели, които въз основа на заповед на държавен орган или въз основа на своя заповед в рамките на правомощията си по Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятие, на част от него или на отделни служители, както в случай на установено непълно работно време в предприятието в цялост или в рамките на отделно негово звено.

Условието за получаване на компенсаторните суми е работното място на служителя във Вашето предприятие, по отношение на когото ще се изплаща компенсацията, да бъде запазено за период, следващ края на периода на изплащане на компенсациите, но не по-малък от същия.

Служителите, по отношение на които е установено със заповед непълно работно време, ще бъдат компенсирани пропорционално само за неотработеното време, но не повече от 4 часа на ден.

 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОМПЕНСАЦИИТЕ, ОТ КОИТО ВАШИЯ БИЗНЕС МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

В случай, че Вашето предприятие е пряко икономически засегнато от мерките в периода на извънредното положение, най-тежките от които преустановена дейност или въведено непълно работно време, и отговаряте на критериите, изложени по-долу в настоящия правен преглед, имате възможността да получите финансова помощ с цел съхраняване работните места на своя екип от служители. Предвижда се изплащане на суми за трудови възнаграждения в размер на 60% от осигурителния доход за месец януари 2020г. за периода на извънредното положение.

 1. ВАШИЯТ БИЗНЕС ПОПАДА ЛИ В ОБХВАТА НА НОВИТЕ КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ ?

За изплащане на компенсации във връзка с прекратяване на дейността на предприятие въз основа на заповед на държавен орган, могат да кандидатстват работодатели, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България, които нямат висящи данъчни и осигурителни задължения, не са обявени / не са в процес на производство по несъстоятелност и по отношение на които в период от 6 (шест) месеца преди прекратяване на работата на предприятието няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение във връзка с нарушения при сключване и изменение на трудови договори, изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения, назначаване на длъжност на непълнолетни и незаконно пребиваващи.

В случай, че Вашият бизнес попада в обхвата на следните икономически сектори, намаленият приход на предприятието се презюмира и отпада задължението за представяне на доказателства за настъпването му:

 • Търговия на дребно;
 • Пътнически сухопътен и въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти, питейни заведения и заведения за бързо обслужване;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Дейности в областта на културата;
 • Спортни дейности и такива, свързани с отдих и развлечение;
 • Други икономически дейности, при които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки;
 • В случай, че дейността на предприятието е преустановена по преценка на работодателя или е въведено непълно работно време, декларация за намаляване на продажбите следва да бъде представена в процедурата по кандидатстване за компенсации.

Секторите, в които не се предвижда изплащане на компенсации, са следните:

 • Селско, горско и рибно стопанство;
 • Финансови и застрахователни дейности;
 • Държавно управление;
 • Образование;
 • Хуманно здравеопазване и социална работа;
 • Дейности на домакинства като работодатели;
 • Дейности на екстериториални организации и служби.

 

 1. КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ?

Работодател, чийто бизнес влиза в обхвата на компенсаторния режим, представя в дирекция „Бюро по труда“ заявление за изплащане на компенсации по утвърден образец, като подаването може да бъде осъществено и по електронен път.

Цялата процедура по кандидатстване, одобряване, изплащане и контрол по отношение на предоставянето на компенсации може да намерите подробно изложена в разпоредбите на Постановлението на Министерски съвет.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага електронни услуги за намиране на бизнес партньори от цял свят
База данни с оферти за бизнес сътрудничество на сайта на Палатата Още
БТПП кандидатства с проект за „Кръгова икономика“ в международен конкурс
По проекта е разработена иновативна платформа с пакет от кръгови инструменти Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
ЛИЧНОСТИ ОТ ИСТОРИЯТА - Иван Грозев и първото българско строително дружество
Едно мотивиращо четиво за предприемачи Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите трябва да ограничат до минимум преките контакти между работещите
Заповед на министъра на труда и социалната политика Още
Европейската комисия мобилизира всичките си ресурси в защита на човешкия живот и препитанието на хората
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП с нова електронна услуга за търговците на горива
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Трудната актуализация: без макрорамка при криза с „отворен край“
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 30 април се удължава приемът по мярката за инвестиции в предприятия
За модернизация на винарските изби - закупуването на нови машини и съоръжения, за строително-монтажни работи... Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Законови изменения относно приетите мерки за подпомагане на икономиката
Автор: Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство