Назад

Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Пловдивска област


На срещата, която се състоя на 11.06.2024 г. беше представена и одобрена Методиката за оценка и подбор на проектни предложения за включване в Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2024г., както и беше презентиран и одобрен проекта на самата Регионална програма за заетост на област Пловдив за 2024г.

По програмата ще се осигурят 128 работни места в общините в област Пловдив, като бюджета, с който ще разполага програмата е 712 916 лв. и същия ще се разпредели между 17 общини. С програмата се осигурява субсидирана заетост в периода от 01.07.2024 г. до 30.11.2024 г. за срок от 5 месеца при пълен работен ден. Реализация на програмата е до 13.12.2024 г.;

Одобрената методика ще се ползва за оценка на постъпващите от общините проектни предложения. Оценката на всяко предложение ще се извършва на база на критерий и показатели, формирани от данните за средногодишното равнище на безработица в съответната община и средногодишния брой на регистрираните безработни в съответната община за 2023г. и от потребностите на работодателите от работна сила.

Предстои изпращане на проекта на Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2024г.  за утвърждаване от Министъра на труда и социалната политика.

Планирано е началото на изпълнение на програмата да е от 1 юли 2024г., поради което и г-жа Иванка Власева, директор на Областна дирекция „Бюро по труда“ Пловдив призова за бързи и организирани действия.

На заседанието на комисията беше представен и проект „ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН РАЗКАЗВАТЕЛЕН МАРШРУТ - Транснационално валоризиране на природното и нематериално културно наследство за социално-икономическото развитие на селските райони в Дунавския регион“ на Агенция за регионално развитие – Пловдив (АРРБЦПМСП).  

Г-н Велизар Петров представи възможностите за интегрирани действия за насърчаване на безработицата сред уязвими групи в слабо развити селски райони по проекта  с асоцииран стратегически партньор Областна администрация – Пловдив.

Основни цели на проекта са разработване на координиран съвместен транснационален подход при валоризирането на природното и нематериалното културно наследство като туристически актив в селските и по-малко посещавани райони, повишаване на икономическото развитие, социалното включване и социалните иновации в района на програмата за Дунавски регион чрез включване на местната общност в създаването на нов тематичен маршрут и разработване на съвместна стратегия, планове за действие и решения и тестването им като пилотни действие в 10 пилотни места за насърчаване растежа на общността.