Назад

Задълбочаваме икономическото сътрудничество с Аржентина

Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ съвместно с Аржентинската палата за търговия и услуги /CAC/ организира онлайн събитие за обсъждане на възможностите за бизнес сътрудничество между България и Аржентина.

Д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, приветства участниците от двете страни и подчерта, че Българската търговско-промишлена палата поддържа партньорство със сродни организации в Аржентина от 1979 г. Той посочи, че БТПП редовно организира онлайн събития съвместно с дипломатическите мисии и палати в двете страни, които имат за цел да насърчат компаниите да намерят партньори и да установят бизнес сътрудничество между България и Аржентина.

Представена бе информация за двустранната търговия. Тя се характеризира с нестабилни нива и отрицателно търговско салдо за България.

За дванадесетте месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Аржентина възлиза на 41.89 млн. щ.д., от които износ 12,51 мил. щ.д. и внос 29.38 мил. щ. д. За сравнение за същия период на 2021 г. стокообменът на страната ни с Аржентина е 44.58 млн. щ.д., от които износ 8.09 мил. щ.д. и внос 36.49 мил.щ.д. За посочения период при българския износ се наблюдава ръст от 54.7%спрямо предходната година, като най-показателно е увеличението при позицията „химични торове“ – над 264%. При аржентинския внос в България се наблюдава 19.5% намаление в сравнение с 2021 г., като стоковата структура е запазена като цяло, но с променени количества. Скромните цифри показват голямо поле за развитие и възнамеряваме днешното събитие да даде тласък на двустранните икономически отношения, обобщи Тодоров.

Марсело Елизондо, директор на Аржентинската палата за търговия и услуги и председател на Международната търговска камара в Аржентина, обясни, че организацията е изключително ангажирана в насърчаването на международните връзки по отношение на бизнеса. Една от стратегиите на палатата е създаването на съюзи и партньорства с колеги и подобни институции по целия свят, за да се създадат мостове за изграждане на международна платформа за бизнес. Използват се различни инструменти, на първо място, предоставяне на информация / за икономическата среда, правната рамка за бизнес, политиките, но също и по отношение на пазара и конкурентоспособността на компаниите и др./. Елизондо подчерта съдействието, което палатите оказват на фирми и предприемачи да станат по-конкурентоспособни, осигуряват съдействие по отношение на обучения – семинари, адаптиране към новите изисквания в сложната глобална икономика. Не на последно място е насърчаването на бизнеса чрез организиране на бизнес пътувания, дигитални срещи, които да повишат конкурентоспособността на компаниите.

Извънредният и пълномощен посланик на България в Аржентина Стоян Михайлов сподели, че за него събитието е специално, тъй като лично е присъствал на подписването на споразумението за сътрудничество между двете палати още през февруари 2021 г. То е първата крачка към свързване на двете институции. „Презентациите и обменената информация днес ще отворят нови врати за аржентинските компании към българския пазар и за българския бизнес към аржентинския пазар”, каза посланикът.

Даниел Орасио Котини, временно управляващ Посолството на Република Аржентина в София, се обърна към присъстващите, като заяви, че Аржентина е в процес на прилагане на политика на икономическа либерализация, за която вече са предприети административни мерки и се прилагат конкретни законодателни актове. Обсъждат се промени във външноикономическата политика. Приоритетите на страната са отварянето към външни пазари за износ на аржентински стоки и услуги, насърчаване на инвестициите и присъединяването към ОИСР. Страната е убедена, че отварянето на нови пазари ще позволи увеличаване на аржентинския износ на стоки, който през миналата година е около 67 милиарда долара.

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова представи бизнес климата и възможностите за инвестиции в България. Агенцията популяризира България като инвестиционна дестинация, подкрепя потенциални инвеститори и сертифицира инвестиционни проекти. „България предлага конкурентни оперативни разходи, достъп до пазарите на ЕС и близост до Близкия изток за компании, които искат да се разширяват в Европа. България предлага стабилна макроикономическа среда с нисък държавен дълг и устойчиво индустриално производство, каза Ненова.

Матиас Болис Уилсън, главен икономист на CAC, обясни подробно бизнес климата в Аржентина. Страната има отрицателен икономически растеж през последните дванадесет години, но прилага серия от реформи за освежаване на икономиката. Приложени са фискални механизми и има положителни резултати в дългосрочен план. След одобрение от правителството предстои данъчна реформа.

Гергана Димитрова, експерт по интелектуална собственост, Latin America IP SME Helpdesk, направи преглед на правата върху интелектуалната собственост в Аржентина. Бяха обяснени условията, сроковете и разходите за получаване на търговска марка, патент и дизайн в Аржентина. Бяха представени стъпките и процедурите, както и някои съвети за компании от ЕС, които имат или възнамеряват да поддържат интелектуална собственост в Аржентина.

На срещата присъстваха над 50 участници. Българската търговско-промишлена палата и Аржентинската палата за търговия и услуги ще продължат да си сътрудничат в полза на бизнеса от двете страни.