Брой 133 (390), 11-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАСТРАХОВАНЕ

Застрахователен пазар и пазар по доброволно здравно осигуряване към май 2013 г.


Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - май 2013 г., възлиза на 684 963 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 5,6 % на годишна база при спад от 4,4 % към края на май 2012 г.
Към края на май 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 557 773 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Отчетеният ръст на годишна база възлиза на 2,9 % (при спад от 4,8 % година по-рано).
В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение с края на месец май 2012 г.
Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 73,7 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,5 % при спад от 5,6 % към края на май 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 0,9 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 4,1 % към края на май 2012 г.
През периода януари – май 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 127 189 хил. лв. при 106 700 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 19,2 % при спад от 2,3 % година по-рано.
Пазарният дял на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане намалява към края на май 2013 г., в сравнение с края на същия период на 2012 г.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,4 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 20,3 % при спад от 0,9 % към края на май 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,7 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на май 2013 г. На годишна база се отчита ръст на премийния приход по този вид застраховка от 38,1 % при спад от 44,2 % към края на май 2012 г.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – май 2013 г.  възлиза на 19 049 хил. лв., с което се отчита спад от 17,3 % спрямо същия период на 2012 г.
В сравнение с края на месец май 2012 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.
Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (34,3 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (23,4 %). Спрямо края на месец май 2012 г. спад на премийния приход се отчита при шест от здравноосигурителните пакети. Незначително нарастват (с 0,7 %) премиите по пакет „Стоматологични услуги”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява Комисията за защита на конкуренцията да санкционира при нерегламентирано използване на баркодове
Участие на представител на БТПП в заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм в Парламента Още
Работна среща на експерти от БТПП с представители на дирекция Външноикономическа политика към МИЕ
Годишни награди за успешни служби по търговско-икономически въпроси „СТИВ- 2013“ - съвместна инициатива на БТПП и МИЕ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
Семинар на тема „Как да бъдем иновативни?“ в БТПП показа на 60 фирми как да бъдат иновативни и да финансират идеите си
Управление на иновациите в предприятията и възможности за финансиране Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Правителството прие Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд при разработване и провеждане на държавната политика
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България за трети страни в периода януари - май 2013 се е увеличил с 12.8% спрямо същия период на 2012
На сайта на НСИ са публикувани данни търговията на България с трети страни за периода януари - май 2013 година Още
Годишeн обзор за развитието на българската икономика през 2012
Министерството на финансите публикува Годишният обзор за развитието на българската икономика през2012 г. Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Застрахователен пазар и пазар по доброволно здравно осигуряване към май 2013 г.
Ръст от 5,6 % на годишна база на брутният премиен приход, реализиран от българските застрахователи за периода януари - май 2013 г Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ХІІ Международен инвестиционен форум „Сочи-2013”, 26 - 29 септември 2013 г., Сочи, Русия