Брой 217 (222), 07-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварително обявление за възлагане на обществени поръчки


Методически указания на Агенцията за обществени поръчки

В съответствие с разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, възложителите изпращат до АОП за публикуване в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги по чл. 5, ал.1, т. 1 от закона е по-голяма от 450 000 лв. В областта на отбраната и сигурността, за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 от закона предварително обявление се изпраща, когато стойността без ДДС по категории е равна или по-висока от 1 000 000 лв. (чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗОП). При поръчки за строителство, предварително обявление се изпраща, когато стойността на отделната поръчката без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 от ЗОП - равна или по-висока от 4 000 000 лв. (чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Предварително обявление се публикува и в “Официален вестник” на Европейския съюз /ОВ на ЕС/ за поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, когато стойността за съответната категория стоки или услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 от закона е равна или по-висока от левовата равностойност на 750 000 евро, както и за поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП (в областта на отбраната и сигурността), при стойност по категория равна или по висока от 782 320 лв. (чл. 45а, ал. 2 и 5 от ЗОП). При поръчки за строителство, предварително обявление до ОВ на ЕС се изпраща, когато стойността на отделната поръчката без ДДС е равна или по-висока от прага за съответния вид възложители, посочен в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗОП, предварителните обявления за поръчки с обект доставка или услуга се изпращат до АОП до 1 март. За поръчките за строителство такъв срок не е предвиден, но от текстовете на европейските директиви може да се изведе заключение, че в тези случаи изпращането се извършва възможно най-скоро след вземането на решение за одобрение на планираните поръчки за строителство или рамковите споразумения, които възлагащите органи възнамеряват да възложат. Важно е да се отбележи, че предварителните обявления до ОВ на ЕС се изпращат не по-късно от изпращането им за публикуване в РОП (чл. 45а, ал. 10 от ЗОП).

Публикуването на предварително обявление може да послужи на възложителите за използване на съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал.1 от ЗОП. Видно от цитираните разпоредби от закона, за да е законосъобразно използването на съкратени срокове, следва да са изпълнени кумулативно две условия – предварителното обявление да е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението и да съдържа информацията, налична към датата на изпращането му. От тези норми може да се изведе заключение, че при спазване на двете условия съкращаване на сроковете е допустимо дори при публикуване на предварително обявление след сроковете по чл. 23, ал. 3 и чл. 45а, ал. 10 от ЗОП.

Наред с това, при спазване на цитираните условия евентуални разлики в съдържанието между предварителното обявление и същинското обявление не са пречка пред съкращаването на сроковете, ако тези разлики са резултат от информация, станала известна на възложителя след публикуване на предварителното обявление и са несъществени, т.е. предметът на поръчките не е значително изменен. Тъй като в ЗОП не е предвиден ред за коригиране на предварителните обявления, при съществено разминаване в съдържанието между предварителното и същинското обявление е необходимо повторно да се публикува предварително обявление за поръчките с променен предмет.

Във връзка с възможността за използване на съкратени срокове е важно да се отбележи, че с промените в закона, в сила от 01.05.2012 г., в чл. 23, ал. 4 и чл. 45а, ал. 5 от ЗОП изрично се указва, че публикуването на предварително обявление е задължително, само когато възложителите възнамеряват да се възползват от предвидените възможности за намаляване на процедурни срокове съгласно чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 от ЗОП. При тълкуване на цитираните разпоредби може да се направи извод, че без оглед от стойността на конкретната поръчка, фактът, че възложителят е изпратил предварително обявление, означава, че той може да се възползва от възможностите за използване на съкратени срокове. Следователно, при публикуване на предварително обявление и спазване на посочените условия, съкращаване на сроковете се допуска и за поръчки на стойност под праговете по чл. 23, ал. 1, респ. чл. 45а, ал. 2 и 5 от ЗОП, както и за поръчки за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗОП.

НОВИНИ ОТ БТПП
Импровизиран вот в Посолството на САЩ предизвести новия президент на САЩ
Бизнес форум в БТПП с участие на йорданска делегация
Представени бяха секторите хранително-вкусова промишленост и селско стопанство в България Още
БТПП ще организира Тържествена сесия „100 години подкрепа за подготовка на икономически кадри в България”
През 1913 г. по инициатива на Софийската търговско-индустриална камара е основана Софийската мъжка търговска гимназия Още
Среща с индийската компания “Primemеdia Group”
Интересите на фирмата са към сътрудничество в областите туризъм, образование и информационни технологии Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Анкетно проучване за усвояване на еврофондовете
Еврофондовете отвъд статистиката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности по ПРСР
Средствата се отпускат за обучение (курсове, семинари, информационни сесии и работни срещи) в сферата на растениевъдството, лесовъдството и животновъдството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нови електронни услуги на НАП
От този месец гражданите и фирмите, които имат електронен подпис, могат да подават по интернет заявление за регистрация и дерегистрация по ДДС Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварително обявление за възлагане на обществени поръчки
Методически указания на Агенцията за обществени поръчки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС
Туристическият отрасъл е един от най-големите източници на заетост в Европейския съюз и е основен двигател за икономически растеж и развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN