ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Правителството прие методиката, по която ще се определя разходоориентиран размер на таксите

Министерският съвет прие на 21 декември 2011 г. методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им. Нейната най-важна цел е общият доход от такси да отговаря на общите административни разходи по предоставянето на услугата.

Методиката се базира на изчисления на единичните разходи като елемент от стойността на таксата, към който се прибавят и общи разходи за администрацията – чрез прецизна калкулация при възможност за определяне на точни и надеждни данни или на принципа на процентно разпределение за останалите случаи. Като водещ е заложен принципът на възстановяването на разходите, направени при предоставяне на услугата и/или последващ контрол по изпълнение, когато услугата се предоставя по разрешителни или лицензионни режими, за които с нормативен акт е предвиден последващ контрол, надзор и мониторинг.

Отчитайки възможността за прилагане и на стимулираща функция на таксите, в методиката е предвиден регламент за формиране на размера на някои такси с цел стимулиране на политики, модели на поведение и т. н. За целта са дефинирани „субсидирани такси” и „такси за услуги по дейности, свързани с особено важни държавни или обществени интереси”. При първите част от разходите на органа по предоставяне на услугите би могла да се поема от държавния или общински бюджет в подкрепа на провеждане на необходими за обществото политики, както и за осигуряване на достъп до услугата за граждани от всички прослойки. При вторите високият размер ще ограничава дадени видове дейности в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.

Въвеждането на единна унифицирана методика ще доведе до преодоляване на недостатъци като наличието на такси, генериращи необосновано приходи, липса на общи правила и насоки по отношение на определянето и изчисляването на таксите, различно интерпретиране на закона от всеки орган, натоварен с администриране на услуги, и ще направи процесът прозрачен за бизнеса и обществото.

С прилагането на принципите, залегнали в методиката, ще се подобри бизнес средата и ще се повиши конкурентоспособността на българските предприятия, което ще доведе и до повишаване на доверието на бизнеса и обществото към институциите.

Документът е приет на вносител.

 

С 50% по-ниски ще са таксите, които събира Агенцията по вписванията за услугите, извършвани по електронен път

Събираните от Агенцията по вписванията такси за вписване на обстоятелства в Търговския регистър по заявления, подадени по електронен път, се намаляват допълнително и от 1 януари 2012 г. те ще бъдат наполовина от съответната такса, предвидена при подаване на заявление на хартиен носител. Тази промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, беше одобрена на правителствено заседание на 21 декември 2011 г.

Така например, таксата за вписване на обстоятелства в Търговския регистър, подадени по електронен път, става 15 лв. за едноличен търговец. Ако заявлението бъде подадено на хартиен носител, таксата е 35 лв. Събирателните и командитните дружества ще заплащат такса от 60 лв. при подаване на данните по електронен път и 130 лв., ако това става по традиционния досега начин.

Таксите за подаване на обстоятелства по електронен път и в момента са по-ниски с 30 на сто отколкото при подадено на хартиен носител заявление. Сега размерът им се редуцира до 50 на сто от съответната такса. Целта на правителството е да стимулира гражданите и бизнеса да ползват електронните услуги, предоставяни чрез портала на Търговския регистър. Това би довело до намаляване на опашките пред фронт офисите и на преките разходи за издръжката им, както и до съкращаване на времето за обслужване. Освен това, от 1 януари следващата година заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават само по електронен път от акционерните дружества и командитните дружества с акции.

С одобрените промени в тарифата се определят и размери на таксите за вписване и обявяване, промяна на вписани обстоятелства и издаване на удостоверение за законосъобразност по заявление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество и европейско обединение по икономически интереси.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов към бизнеса
Проект с участието на БТПП ще насърчава културно-историческия туризъм
Председателят на ПП "Другата България" посети БТПП
В Кюрдистан се търсят български цигари, военни дрехи и лекарства
Предстоят Дни на България в Башкортостан, съпътствани от бизнес форум
Съществува потенциал за разширяване и балансиране на стокообмена ни с Монголия
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството прие методиката, по която ще се определя разходоориентиран размер на таксите
Методиката определя разходоориентиран размер на таксите и разходването им ... .Още
С 50% по-ниски ще са таксите, които събира Агенцията по вписванията за услугите, извършвани по електронен път
От 1 януари 2012 г. ... Още
S&P потвърди кредитния рейтинг на България
Потвърден е суверенният кредитен рейтинг на България ...Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eнергийна стратегия на ЕС
Към конкурентоспособна енергетика с ниски въглеродни емисииОще
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция