Брой 141 (901), 24-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки


Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки.  Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и необходимите условия да се гарантира правилното планиране на поръчките. Техническите аспекти на процеса на възлагане ще бъдат обект на подзаконова нормативна уредба. Прилагането на закона е обвързано и с въвеждането на изцяло нов набор от приложими образци, които се очаква Европейската комисия да приеме с нарочен регламент и електронен модул за използването им, който ще бъде предоставен от Агенцията по обществени поръчки.  

В законопроекта се съдържат правилата за обжалване и контрол върху процедурите за обществени поръчки. Разработен е и изцяло нов национален ред за възлагане на обществени поръчки под праговите стойности на директивите, който съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.

Предвидени са редица новости, които правят процеса по възлагане на поръчки по-прозрачен, предвидим, административно облекчен и резултатен. Осигурени са максимални условия за публичност чрез Регистъра на обществените поръчки и индивидуалните профили на купувача на възложителите. Администрирането на процеса поетапно ще бъде електронизирано до степен, свеждаща субективната намеса до минимум. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, стимулиране на централизираното възлагане, развитието и въвеждането на нови форми като динамични системи за покупки и електронни каталози. Редуцирано е съществено съдържанието на документите, които ще се представят в процедурите, като преобладаваща част от тях са заменени с единна за целия Европейски съюз декларация. Предвидени са стимули за участие, насочени към малки и средни предприятия.

В законопроекта са определени и функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки, редът за провеждане на последващ контрол, осъществяван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и процедурата по обжалване, реализирана чрез Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Законопроектът въвежда пет европейски директиви в областта на обществените поръчки, които съдържат правилата за провеждане на процедури от възложители, разходващи публични средства – включително дружествата, чиито капитал е финансиран с публични средства, възложители в области с обществено значение (като енергетиката, водоснабдяването и транспорта), както и възложителите, действащи в областите отбрана и сигурност.

Очакваните ефекти от приемането на закона се изразяват в пълно съответствие на националното законодателство в областта на обществените поръчки с европейското, както и в облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес. Приемането на закона понижава риска от злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки и оптимизира работата на държавните институции.

НОВИНИ ОТ БТПП
Реформата в енергетиката не се случва
Четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ обсъдиха планираното от КЕВР драстично увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите действия за ... Още
Представете своето проектно предложение и намерете подходящите партньори по време на специализираните срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция – 22.10.2015г.
Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи занамиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Правителството одобри проект на нов Закон за обществените поръчки
Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки. Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите... Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“
Отворена е първата процедура за безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност 2014 -2020“... Още