Назад

5 години СЕТА: привилегировано партньорство за устойчив растеж и сигурни доставки между ЕС и Канада


В края на миналата седмица бе отбелязана петата годишнина от началото на временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). То е в основата на политическото, търговското и икономическото партньорство между ЕС и Канада.

Споразумението спомогна за увеличаването на търговията на ЕС с Канада и предостави на ЕС стабилен и надежден източник на доставки за ключови ресурси, като енергия и суровини. Основано на тези по-близки отношения, стратегическото партньорство между ЕС и Канада в областта на суровините, скрепено с подписи през юни 2021 г., се оказа от особено значение в настоящия геополитически контекст.

СЕТА доведе до устойчив икономически растеж и създаването на работни места за ЕС. Двустранната търговия със стоки между ЕС и Канада се е увеличила с 31 % през последните пет години, достигайки 60 милиарда евро, като още по-голям растеж в размер на 41 % е отбелязан в търговията с хранителни и селскостопански продукти. Износът на стоки от ЕС за Канада се е увеличил с 26 % от влизането в сила на СЕТА досега.

Двустранната търговия с услуги се е увеличила с 11 %. Канадските дружества инвестират над 240 милиарда евро в ЕС, като създават допълнителни възможности за заетост и подпомагат предприятията и растежа.

СЕТА е едно от търговските споразумения с най-силен акцент върху екологосъобразността, приобщаването и устойчивостта, което някога е подписвано.

Със строги разпоредби относно климата, околната среда и труда, с него се цели също така да се увеличи търговията с благоприятни за климата стоки, технологии и услуги. Общата двустранна търговия с екологични стоки е нараснала с 27 % през 2021 г. — от 4,6 млрд. евро на 5,9 млрд. евро. Със  СЕТА освен това се цели да се постигне подобряване по отношение на равенството между половете и участието на малките предприятия.

СЕТА също така предостави на ЕС привилегирован достъп до суровини от Канада: с него бяха премахнати митата, бе забранен контролът върху износа и бяха намалени рисковете по веригата на доставки във времена на голямо търсене. Вносът в ЕС на неблагородни метали от Канада се е увеличил със 143 % от 2016 г. до 2021 г., а увеличението при вноса на полезни изкопаеми е 131%. Тези ресурси са с основно значение за ключови европейски промишлени сектори, например за производството на батерии в ЕС.

СЕТА също така създаде рамка за търговията с енергия с надежден и единомислещ партньор. Вносът в ЕС на енергия от Канада е нараснал със 70 % от 2016 г. до 2021 г.