Брой 126 (131), 02-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Самооценката на администрацията и бизнес средата


Автор: Светла Костадинова, изп. директор на Институт за пазарна икономика

Повечето международни и национални изследвания показват липса на значителни реформи в условията за правене на бизнес. Проблемите се търсят в недобрите закони, прекомерните изисквания и нелогичните практики, прилагани от администрацията. Всъщност всичко опира до администрацията. Дори и добрите закони могат да бъдат провалени от лошото приложение.

За трета поредна година Съветът за административна реформа публикува Доклад за състоянието на администрацията 2011, който се основава на  данни, подадени от самите структури. Тук сме извадили тези факти, които имат отношение към бизнес средата в България.

Регулирането е на високо ниво

92% от общо 557 административни структури предоставят услуги на гражданите и бизнеса и администрират регулаторни режими. Към края на 2011 г. в администрацията се предоставят и администрират общо 2,023 административни услуги и регулаторни режими, като администрациите са предоставили общо 110,724,477 броя административни услуги.

Облекчаването на бизнес средата почти е замръзнало

През 2011 г. са отменени 19 режима – един лицензионен, 7 регистрационни и 11 разрешителни. Отмяната за 9 от режимите е в сила, а за останалите 10 предстои приемане от Народното събрание.

Едното гише при обслужването на гражданите и фирмите е все по-разпространено

85,4% от всички администрации, предоставящи административни услуги, прилагат принципа „едно гише”. Това щеше да звучи още по-добре, ако не става ясно, че всъщност има намаление на бройката в сравнение с 2010 г., когато 87,3% от структурите предоставят услуги на принципа „едно гише”. Интересно е да се види кои структури не прилагат този принцип. Сред тях са - Агенция „Пътна инфраструктура”, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен фонд „Земеделие”, Агенция за хората с увреждания, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Държавна агенция „Архиви”, Комисия за защита на потребителите, Министерство на вътрешните работи и др.

Осигуряване на документи по служебен път почти няма

Степента на осигуряване по служебен път на документи от други администрации, необходими за обслужването на потребителите на административни услуги, продължава да бъде ниска. Общият брой на администрациите, които осигуряват по служебен път тези документи от други администрации, е 129.

Само 23% от администрациите осигуряват по служебен път документи - Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Националната агенция за приходите, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката; областната администрация – Благоевград, областната администрация – Ловеч.

70% от общините и областните администрации не осигуряват по служебен път документи от други администрации, необходими за потребителите.

Интернетът за първа година изпреварва информационното табло

Забелязва се тенденция към непрекъснато увеличаване на дела на администрациите, които използват интернет страниците си за информиране на потребителите на административни услуги, като през 2011 г. година интернет изпреварва вече информационното табло и се превръща в основен способ за предоставяне на информация. 405 структури използват Интренет страницата си, 365 – информационно табло, 151 – друг начин (брошури, медии), а 87 – Държавен вестник, за да предоставят информация на потребителите на административни услуги (една структура използва повече от един похват и затова сборът е повече от общия брой структури).

Една трета от структурите предоставят в различна степен електронни услуги

152 от общо 515 администрации предоставят административни услуги по електронен път. От тях 15,5% всъщност само дават информация за услугите в Интернет, 75% качват формулярите си на страницата, само 5,7% могат да обработят тези формуляри електронно, а точно 3,54% могат да приемат заплащане за услугата и фактически да я приключат, без да се налага ходене на място от страна на потребителя.

Електронно правителство едва ли ще има скоро

Около 44% от административните структури все още не са предприели действия по възлагане на дейности за планиране, управление и прилагане на електронното управление. При повече от 60% пък не е сформиран екип, ангажиран с електронното управление.

Информационният хаос вътре в администрацията продължава

Процесът на планиране, разработване и изграждане на автоматизирани информационни системи (АИС) в държавната администрация досега не се е подчинявал на приети методики и стандарти. Системите са създавани в различно време и с различни изисквания, което е довело до голямо разнообразие в използваните технологии, архитектура, начин на достъп, формат на документите и др. Почти няма практика на устойчив информационен обмен на данни между отделни системи дори в рамките на една администрация. Това води до нерационално използване на ресурсите, дублиране на данни, многократно въвеждане на аналогична информация и множество други негативи.

Смята се, че използването на посочените информационни системи трябва да е практика за всички административни структури, затова интересни са отрицателните отговори:

  • 108 от администрациите нямат система за документооборот;
  • 57 от администрациите нямат система за правноинформационни услуги;
  • 257 от администрациите не са въвели система за управление на човешките ресурси;
  • 45 от администрациите нямат система за труд и работна заплата;
  • 49 от администрациите нямат счетоводна система;
  • 205 от администрациите нямат система за управление на база данни;
  • 414 от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през WEB.

Почти половината структури осъществяват дейността си в повече от една сграда, като 20% от тях не са създали възможност заявленията/исканията за предоставяне на административни услуги, жалбите, протестите и сигналите да се приемат във всяка от сградите

Проблемът се засилва от факта, че сред тези структури се нареждат такива, които активно регулират и предоставят услуги - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителната агенция по околна среда, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на финансите и др.

Администрацията счита, че стриктно спазва задължителните стандарти за качество на административното обслужване

Чиновниците посочват, че идентифицирането от страна на служителите чрез собствено и фамилно име при воденето на телефонни разговори е практика при 91,48% от всички администрации; 90,06% от администрациите заявяват, че спазват изискването времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване да не е повече от 20 мин.

Видно е, че са необходими реформи. Видно е и къде какво трябва да се промени. Очевидно е и кой трябва да направи промените.

Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/samoocenkata-na-administraciyata-i-biznes-sredata/#ixzz1zRamD98b

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участвайте в класациите „Топ 100 – 2012”
Публикувахте ли вече годишния си финансов отчет? Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Самооценката на администрацията и бизнес средата
Повечето международни и национални изследвания показват липса на значителни реформи в условията за правене на бизнес Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кипър на кормилото на ЕС
През втората половина на 2012 г. акцентът ще бъде поставен върху възстановяването на икономическия растеж и повишаването на ползата от единния пазар за хората Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СЪОБЩЕНИЯ
Внос на хранителни продукти в Куба
От месец юни Куба въвежда мито за всички пътуващи, които внасят хранителни продукти Още
Ръководство за инвеститори в Молдова
Представени са най-важните стъпки за започване на земеделски бизнес, регистриране на фирма, персонал и трудово право Още