Назад

Агенция по заетостта: ръст на заетостта на тримесечна база с 23,8%


Данните за първото тримесечие на 2023 г. на Агенция по заетостта (АЗ) показват, че започналите работа безработни на първичния пазар са нараснали със 7 080 лица спрямо тези, започнали работа през последните три месеци на 2022 г. – или ръстът на тримесечна база е с 23,8%. Ръст се отбелязва и спрямо същия период на миналата година – с 12,9% (https://www.az.government.bg/bg/stats/view/3/399/).

Тези данни са в унисон с обявения ръст на заетостта в България по данни на Евростат за първо тримесечие на 2023 г. Отбелязано е най-високо покачване на заетостта спрямо четвърто тримесечие на 2022 г. от всички страни-членки на ЕС в сегмента 20 – 64 г. +2,8 пр. п.,(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230616-1), за което сериозен принос има и успешната работа на трудовите посредници в бюрата по труда.