Назад

Среща с представители на проучвателна мисия на ОИСР у нас
Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с представители на проучвателна мисията на Комитета по корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - Даниел Блум, директор, и Фиона Дюрант, старши политически анализатор. Срещата бе по инициатива на екипа на ОИСР като част от поредица дискусии с министерства, ведомства, неправителствени организации и др. Целта на мисията бе да оцени напредъка на България за изпълнение на дейностите по присъединяване към ОИСР.

Цветан Симеонов направи представяне на дейността на БТПП, предимствата от членство в нея, задачите, които има в позицията си на ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Пречките и трудностите, които срещат български и чуждестранни лица при осъществяване на стопанска дейност в България, както и активности за подобряване на бизнес средата бяха във фокуса на разговора.

Специално внимание Симеонов отдели на Доброволния единен търговски регистър на Палатата, в който са вписани български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

В презентацията си председателят на БТПП се спря на предимствата на Арбитражния съд към Палатата - пряк наследник на търговския арбитраж, учреден в системата на БТПП още в края на 19 век, през 1897 г. Акцентира на бързината, която е свързана с едноинстанционния характер на производството, на по-евтиното производство и компетентното произнасяне по спорове. АС при БТПП предлага и редица други възможности за алтернативно разрешаване на спорове по Правилника за помирение, ускорени производства, „Аd hoc“, както и медиацията, която се отличава с по-широка компетентност.

Контекст

  • Присъединяването към ОИСР е сред основните цели на външната политика на Р България. Тази цел е основополагаща и за Асоциацията на организациите на българските работодатели и е включена като приоритет за 2023 г.
  • На 25 януари 2022 г. бе прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване към Организацията с България и останалите страни кандидатки.
  • На 10 юни 2022 г. България официално получи своята Пътна карта за присъединяване към Организацията, приета от Съвета на ОИСР по време на годишната министерска среща, която се проведе на 9-10-ти юни 2022 г.  в Париж.