Брой 34 (794), 18-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенция по заетостта: Равнището на безработицата този януари е по-ниско от същия месец година по-рано


През месец януари безработицата традиционно нараства. Равнището на безработица през януари 2015 г. е 11.1%, с 0.4 процентни пункта повече спрямо декември 2014 г., но с 1.1 процентни пункта по-ниско от януари 2014 г. Основната причина за нарастването й през този месец е значителното увеличаване на потока от новорегистрирани безработни. Голяма част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година, а също така приключват договори от субсидирана заетост на голям брой лица.

В бюрата по труда са регистрирани 363 964 безработни лица. Те нарастват с 12 913 лица спрямо декември (през януари 2014 г. безработните са били с 15 056 лица повече спрямо декември 2013 г.). На годишна база, в сравнение с януари 2014 г., безработните са значително по-малко – с 37 269 лица, което е най-доброто постижение от  2008 г. насам.

Съществено влияние върху безработицата през месеца оказа регистрирането на около 9 хиляди лица, освободени от субсидирана заетост, като лични асистенти, по проекта „Подкрепа за достоен живот” на Агенцията за социално подпомагане по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Същевременно, чрез целево отпуснатите от правителството средства от държавния бюджет (във връзка с ПМС №4 на МС от 15.01.2015 г.), на над 6 хиляди от тях е осигурена субсидирана заетост, отново през януари, чрез предоставяне на социалната услуга „личен асистент”.

На работа през януари 2015 г. са постъпили общо 22 005 безработни лица. Те се увеличават с 6 804 лица спрямо предходния месец, поради по-големия брой започнали работа лица по програми за заетост, както и на първичния пазар. В сравнение с януари 2014 г. постъпилите на работа са с 5 313 лица повече.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 12 343. Те нарастват в сравнение с декември 2014 г. с 1 893 лица. В субсидирана заетост са включени 9 662 лица, с 4 911 лица повече спрямо декември 2014 г.

В бюрата по труда са заявени 12 013 работни места в реалната икономика, които са с 6 005 места или двойно повече спрямо декември 2014 г. В сравнение с януари 2014 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 1 045 места.

През януари 2015 г. най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 628 места), от държавното управление  (1 763 места) и от търговията (1 385 места). Следват заявените от административните и спомагателни дейности (802 места), от финансовите и застрахователни дейности (690 места), от селското, горското и рибното стопанство (484 места), от образованието (476 места), от строителството (446 места), от транспорта, складирането и пощите (417 места) и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес организации от България и Македония обсъждат нови съвместни инициативи
Договорено е провеждане на Българо-македонски форум на 12 март в БТПП Още
Предприемачи от Казахстан и Узбекистан с интерес за бизнес в България
Проучват възможностите за инвестиране, външнотърговския режим и условията за създаване на смесени фирми Още
Среща в Белград по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
БТПП е партньор по проекта, заедно с още работодателски организации и Международната организация на работодателите Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана от БХРА за участие в специализирано Изложение и Конференции за управление на отпадъци и ефективно оползотворяване на ресурсите
11 - 13 март 2015 г., Интер Експо Център, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Равнището на безработицата този януари е по-ниско от същия месец година по-рано
Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
По-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Физическите лица трябва задължително да декларират получените или предоставени парични заеми
Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент иска да знае: помагат ли страните в ЕС на компании да плащат по-ниски данъци?
Разследване на страни от ЕС, за които има съмнение, че предоставят преференциално данъчно третиране на корпорации Още