Брой 34 (794), 18-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.


Министерският съвет прие план за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В плана са включени дейности, които са насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи – от предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, до висшето образование и продължаващото обучение на възрастни.

За осигуряване на условия за функционираща система за учене през целия живот са планирани въвеждането на нови инструменти в националната практика, както и провеждането на анализи и изследвания, насочени основно към състоянието и тенденциите на пазара на труда и към стимулиране на професионалното развитие на обучителите.

През 2015 г. ще стартира подготовката за въвеждане и прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). За популяризиране на образованието и повишаване на привлекателността на този сектор за първи път ще бъдат организирани Дни за ученето на възрастни. Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране. Очаква се броят на включените в обучение неграмотни и слабограмотни лица през 2015 г. да достигне 16 600 души, като най-малко 10 000 ще преминат през новосъздадените центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица.

Основният фокус в професионалното образование и обучение през 2015 г. ще бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Например, за периода на действие 2015-2016 г. на схемата „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 8000 безработни младежи до 29 години ще бъдат включени в стажуване или в обучение по време на работа. Очаква се броят на учениците, успешно приключили ученическите практики в реални работни условия през тази година, да достигне 9000 души.

Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 3400 нови кредита на студенти и докторанти. Развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано от 33 младежки информационно-консултантски центрове на територията на областните градове в цялата страна. За стимулиране на предприемаческите умения ще бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия. В Плана по-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации.

За осигуряване на успешното изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година се предвижда изграждането на електронна платформа за наблюдение и оценка, както и разработването на годишен мониторингов доклад.

Финансирането на планираните мерки и дейности ще се осъществява със средства по бюджетите на отговорните институции, както и със средства от европейските фондове и Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+”.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес организации от България и Македония обсъждат нови съвместни инициативи
Договорено е провеждане на Българо-македонски форум на 12 март в БТПП Още
Предприемачи от Казахстан и Узбекистан с интерес за бизнес в България
Проучват възможностите за инвестиране, външнотърговския режим и условията за създаване на смесени фирми Още
Среща в Белград по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
БТПП е партньор по проекта, заедно с още работодателски организации и Международната организация на работодателите Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана от БХРА за участие в специализирано Изложение и Конференции за управление на отпадъци и ефективно оползотворяване на ресурсите
11 - 13 март 2015 г., Интер Експо Център, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Равнището на безработицата този януари е по-ниско от същия месец година по-рано
Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
По-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Физическите лица трябва задължително да декларират получените или предоставени парични заеми
Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент иска да знае: помагат ли страните в ЕС на компании да плащат по-ниски данъци?
Разследване на страни от ЕС, за които има съмнение, че предоставят преференциално данъчно третиране на корпорации Още