Брой 108 (868), 09-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Икономистите на БАН: Слабо въздействие на еврофондовете върху българската икономика


Ускорено усвояване на безвъзмездната финансова помощ по всички оперативни програми на Европейския съюз, но с много слабо въздействие върху реалната икономика отчетоха икономистите на БАН в Годишния си доклад за икономическото развитие и политики в България.

Общо, през първия програмен период от 2007 до 2013 г. страната ни е усвоила 83% от отпуснатите 11.283 млрд. евро. По този показател изпреварваме Чехия, Италия, Словения и Румъния, но изоставаме от Естония, Португалия и Финландия.

Според икономистите прирастът на БВП с използване на средствата от ЕС варира от 0,1% през 2007 г. до 0,61% през 2014 г.

Ефектът можеше да бъде и по-голям, ако прилагането на европейските програми у нас не следваше общите недъзи на средата, в която българският бизнес работи - ниска ефективност на администрацията, съчетана с корупционни схеми, заяви проф. д-р Митко Димитров.

Противно на схващането, че усвояването на средствата по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" ще окаже най-силно въздействие върху бизнеса у нас, анализът на изпълнението на оперативните програми сочи, че фактор №1 за това е бил публичния капитал, отчитат учените в доклада.

Доказателство за това е и направеният анализ на европейската програма за развитие на конкурентоспособността, в който се сочи, че тя е оказала много слабо или почти никакво въздействие върху ускоряването на икономическия растеж, повишаването на производителността на труда и високо технологичния износ, както и върху създаването и регистрирането на интелектуална, в частност - индустриална собственост.

Леко положително, но не и дълготрайно въздействие върху БВП, производителността на труда и заетостта е „произвела" и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". По думите на проф. д-р Искра Белева ефектът от прилагането на европейската програма върху работната сила е частичен и непостоянен. Първо, защото много малка част от включените 360 064 човека в програмите за заетост и обучение са безработни и неактивни, и второ, защото тези политики се отнасят само за периода на прилагане на самата оперативна програма. Затова и препоръката на икономистите на БАН е за по-тясно обвързване на програмите за активиране на работната сила с тези за заетост.

Ефектът от участието в програми за професионално обучение ще бъде значително по-висок, ако то се обвърже с последваща заетост по придобитата професия, заяви проф. Белева. И добави, че за по-доброто насочване на активните мерки на пазара на труда към безработните се препоръчва обучението да е базирано на придобиване на професия и квалификация, а не на „общи умения".

По отношение на човешкия капитал анализът на икономистите на БАН сочи основните политики за подобряване на качеството на обучението в съответствие с търсенето на пазара на труд и подобряването на достъпа до образование. Изведени като приоритетни оси 3 и 4 на ОП „Развитие на човешките ресурси", усвоените средства по тях са съответно 88.7 и 92%, заяви Ирена Зарева от Института. Според нея, тъй като прилаганите политики нямат количествени измерения за качество, като цяло връзката на обучението с търсенето на труд през първия програмен период остава слаба.

Като цяло за ОП „Развитие на човешките ресурси" икономистите на БАН препоръчват устойчивост на провежданите политики и подобряване на контрола върху качеството на осъществяваните проекти с оценка на ефектите от дейности. С цел подобряване достъпа до образование се препоръчва и обвързване на включването в обучение да протича паралелно с повишаването на неговото качество, се казва още в доклада.

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия на тема: „Пазар на труда в България, тенденции за търсене на работна сила”
В рамките на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” Още
Търговският представител на Кралство Тайланд посети БТПП
Тайландските предприемачи не са добре информирани за бизнес възможностите в България Още
Покана за участие в Българо-португалски бизнес форум
16 юни от 10 часа в София Хотел Балкан Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономистите на БАН: Слабо въздействие на еврофондовете върху българската икономика
Ефектите от финансиране на заетостта у нас с евросредства са временни и частични, се посочва в доклад Още
Износът на България нараства с 12.8% за периода януари - април 2015
Стойността на екпорта за Сърбия нараства с 37%, за САЩ - с 25% Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Открит е постоянен български павилион в център за вносни стоки в Нинбо, Китай
Потенциални партньори могат да видят и дегустират стоките, които след това се поръчват по електронен път Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Бизнес климат в Кралство Камбоджа
Анализ на пазара, маркетинг и стратегия, регистрация на фирма ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален дискусионен форум: Либерализацията на енергийния пазар
23 юни 2015 г., София, хотел „Св.София“ Още
Кръгла маса „Младежката заетост – предизвикателства и решения“
29 юни 2015 г., от 9.00 часа, в зала „Средец“ на София хотел Балкан Още