Брой 132 (389), 10-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет


Зам. председателят на БТПП Георги Стоев участва в редовното заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет (ЕИСК), на което беше избран в ръководството на секция  „Транспорт, Енергетика, Инфраструктура и Икономическо общество”.

В заседанието на Комитета бе обсъдено изготвяне на становища относно:

·        Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти;

·        Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите на тема „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“;

·        Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно управлението на риска в областта на митниците и сигурността на веригата на доставки;

·        Зелена книга относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки
на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа, и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активно икономическо сътрудничество между България и Кралство Нидерландия
БТПП удостои с Диплома холандския посланик Карел ван Кестерен Още
Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет
Зам.председател на БТПП Георги Стоев беше избран в ръководството на секция на ЕИСК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Недопускане на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращ социален пакет и засилване на борбата с безработицата
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Изменение на насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 Още
ИЗМЕНЕНИЯ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ОПРКБИ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Приключи националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"
Етнографският ареален комплекс - Златоград е победител в конкурс за предприемачество Още