Брой 132 (389), 10-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Недопускане на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращ социален пакет и засилване на борбата с безработицата


Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи като основни приоритети на МТСП в социалната сфера и в работата на екипа си  недопускането на загуба на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращият социален пакет и засилването на борбата с безработицата.
Според Адемов извършените плащания по програмата са малко над 1 050 млн.лв., т.е. около 44% от общия бюджет на ОП РЧР, а общият размер на договорените средства по ОП РЧР възлиза на 2 244.2 млн.лв., което представлява 93.5% от бюджета на програмата”.

Общият размер на отчетените пред Европейската комисия (ЕК) разходи за предотвратяване на загуба на средства по ОП РЧР до края на 2013 г  от нейния старт до момента трябва да достигнат 53% от бюджета й. „Към момента отчетените разходи са 31 %, което означава, че до края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв.” За тази цел за шест месеца трябват да се усвоят средства, постигнати за четирите предходни години. 

Министър Адемов посочи три мерки на МТСП за миниминизиране на загубите по ОП РЧР:
- Преглед на състоянието на всички стартирали до момента проекти и прехвърляне на средства между схеми, чието изпълнение не е задоволително, към схеми, които са атрактивни. Подготвя се предложение за прехвърляне на средства между отделните приоритетни оси. Към момента от страна на Министерство на образованието и науката има възможност да се прехвърлят такива средства в размер на около 25 милиона лева към други схеми на ОПРЧР;
- Отчитане всеки месец на направените разходи пред Министерството на финансите;
- Преглед на документите и анализ на отделните схеми с цел опростяване на част от процедурите за изпълнение на схемите от страна на бенефициентите.
Министерството набеляза и  пакет от мерки, вкл. законодателни, за повишаване заетостта на младежите и пригодността им към заетост в рамките на европейската инициатива „Гаранция за младежта”. „Около 100 милиона евро от Европейския съюз (ЕС) ще бъдат заделени през следващите две години за стимулиране на младежката заетост в България”.
Обществения съвет и Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика  работи в посока намаляване на негативните ефекти от реформата в пенсионната система.Продължава работата по процесите на деинституционализация, грижата за децата, възрастните хора, хората с увреждания и разширяване на социалната закрила.При формирането на политиката в областта на осигурителните отношения МТСП включва активно експерти и представители на гражданското общество.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активно икономическо сътрудничество между България и Кралство Нидерландия
БТПП удостои с Диплома холандския посланик Карел ван Кестерен Още
Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет
Зам.председател на БТПП Георги Стоев беше избран в ръководството на секция на ЕИСК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Недопускане на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращ социален пакет и засилване на борбата с безработицата
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Изменение на насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 Още
ИЗМЕНЕНИЯ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ОПРКБИ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Приключи националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"
Етнографският ареален комплекс - Златоград е победител в конкурс за предприемачество Още