Брой 132 (389), 10-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"

На сайта на Министерството на икономиката и енергетиката са обявени промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията".

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията". Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се състоят в следното:

1. В Приложение А - Формуляр за кандидатстване, в заглавната част думите "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" са заменени с "Министерство на икономиката и енергетиката".

2. В Приложение Б – Бюджет, в заглавната част (в горния колонтитул ) думите "Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" са заменени с Процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията".

3.  Приложение Д - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и среднитепредприятия е заменено с нов образец на декларацията.

ВАЖНО: В случай че Приложение А – Формуляр за кандидатстване и Приложение Б – Бюджет бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия по процедурата служебно ще коригира двете приложения, без това да води до отхвърляне на проектното предложение.  В случай че Приложение Д - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия допълнително ще изиска представянето им съгласно новите образци, без това да води до отхвърляне на проектното предложение.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активно икономическо сътрудничество между България и Кралство Нидерландия
БТПП удостои с Диплома холандския посланик Карел ван Кестерен Още
Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет
Зам.председател на БТПП Георги Стоев беше избран в ръководството на секция на ЕИСК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Недопускане на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), стабилизиращ социален пакет и засилване на борбата с безработицата
До края на годината трябва да бъдат усвоени 332,8 млн. лв по ОП РЧР Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Изменение на насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 Още
ИЗМЕНЕНИЯ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ОПРКБИ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Приключи националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"
Етнографският ареален комплекс - Златоград е победител в конкурс за предприемачество Още