Брой 245 (2003), 20-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа


БТПП подкрепя въвеждането на тол системата в България, но при целесъобразни цени и обхват на системата, които са в интерес на реалния и светъл бизнес, потреблението на стоки и услуги и обществото като цяло

Българската търговско-промишлена палата, след получени  становища от свои членове от сектора на транспорта и спедицията, изразява следната позиция във връзка с Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа:
 

  1. Относно обхвата на платените участъци за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 т:

В публикуваната на интернет страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ карта обхватът на платената инфраструктура възлиза на 6050 км, от които: 796 км. автомагистрали, 2 322 км. пътища от първи клас и 2 932 пътища от втори клас. Тези цифри показват, че всъщност най-голям дял от платената инфраструктура биха заемали пътищата от втори клас, които би следвало да изискват и най-ниски разходи за изграждане и поддръжка.

Отчитайки направения анализ и аргументите на АПИ, както и съществуващите практики в други страни в Европа, според БТПП в обхвата на тол системата следва да бъдат включени всички автомагистрали, първокласни пътища, както и втори клас пътища само за частта, която е включена в трансевропейската пътна мрежа и съответно за последната да бъде публикувана информация за обхвата й в км.

2. Относно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа – чл. 27 от проекта на постановление

Въвеждането на тол таксите за тежкотоварните автомобили безспорно ще доведе до повишаване на разходите, свързани с транспорт, обслужващ икономиката, в резултат на което ще поскъпнат и всички потребителски стоки. Доказателства и сериозни аргументи ни дават изчисленията на различни браншове – производители и търговци – за промяна на цените, вкл. и на основните хранителни стоки при въвеждане на тол системата в обхвата и при цените, които са предвидени сега.

Въвеждането на тол таксите във вида, в който са предложени от МРРБ към настоящия момент, би имало следния ефект върху спедиторския и транспортен бранш.

Разходът за пътни такси ще се увеличи поне 15 пъти като себестойността на транспортните услуги с най-често използваните 40-тонни товарни автомобили ще поскъпне поне с 20%. Това увеличение следва да се заплаща от крайния потребител на превозваните стоки. В противен случай, тежестта за превозвачите и спедиторите става твърде висока и това ще доведе до значителни финансови затруднения и дори вълна от фалити на малки и средни фирми в транспортния и спедиторски бранш. Последното естествено би довело до монополизиране на спедиторския и транспортния пазар. За да запазят финансова стабилност, спедиторските и транспортни компании ще бъдат принудени да увеличат цената на услугите си.

Във всички случаи крайният резултат ще е в ущърб както за конкуренцията на спедиторския и транспортния пазар, така и за всички участници в икономиката, което ще рефлектира и върху нивото на инфлацията в страната.

Като допълнителен негативен ефект върху цялата икономика на страната прогнозираме и рязко понижаване на конкурентоспособността на българските стоки, вкл. и тези за износ, предвид повишението на себестойността им след включване на увеличени транспортните разходи.

Взимайки предвид аргументи, изложени по-горе, предлагаме за платената пътна инфраструктура да се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва:

 

Платена пътна инфраструктура

Пътни превозни средства

Цена на тол такса лв./км

МБИР

АМ

I-ви клас

II-ри клас

 

ЕВРО VI, EEV

0,03

0,03

0,03

Товарен автомобил

ЕВРО V

0,03

0,03

0,03

над 3,5 т. – до 12 т.

ЕВРО III и IV

0,04

0,04

0,04

 

ЕВРО 0, I, II

0,06

0,06

0,06

 

ЕВРО VI, EEV

0,055

0,055

0,055

Товарен автомобил

ЕВРО V

0,06

0,06

0,055

над 12 т. с 2 – 3 оси

ЕВРО III и IV

0,075

0,075

  0.07

 

ЕВРО 0, I, II

0,11

0,105

0,105

 

ЕВРО VI, EEV

0,09

0,085

0,08

Товарен автомобил

ЕВРО V

0,1

0,095

0,09

над 12 т. с 4 и повече оси

ЕВРО III и IV

0,125

0,12

0,115

 

ЕВРО 0, I, II

0,18

0,175

0,115

 

Заб. Тарифите на таксите за пътните превозни средства за превоз на пътници са извън посочената таблица

Тъй като все още не е ясен нито обхвата, нито цените за ползване на пътната мрежа, сроковете за предоговаряне на условията с подизпълнители и крайни клиенти ще са твърде кратки, за да се направят необходимите промени в годишните бюджети на производителите и търговците на стоки. От опит подобно предоговаряне трае между 4-12 месеца. Поради кратките срокове между вземане на финално решение относно обхвата и размера на тол таксите и последващото въвеждане в експлоатация на системата, всички участници във веригата на доставките няма да са подготвени за предстоящото покачване на себестойността на транспортните разходи, което ще доведе до загуби по цялата верига на доставките.

3. Предложение за въвеждане на преференциални цени на тол таксите за определени превозни средства.

Предлагаме система за въвеждане на преференциални цени на превозно средство по платените участъци от републиканската пътна мрежа, както следва:

  • за пътни превозни средства, които преминават над 5000 км в рамките на един календарен месец - намаление от цената на тол таксата за съответното превозно средство в размер на 15 %;
  • намаление в размер на 50% от тарифите за ЕВРО VI, EEV за щадящите природата пътни превозни средства, използващи за задвижване метан, водород или електрическа енергия.

С оглед стартиране на тол системата и налаганите нови такси БТПП счита, че е целесъобразно да има поетапност в обхвата на прилагане на тарифата – първоначално да бъде въведена за магистралите и впоследствие разширена за останалите категории пътища – първи клас и частта от втори клас пътища, която е включена в трансевропейската пътна мрежа. Членовете на БТПП настояват след въвеждане на тол системата в период от една година да бъде извършена оценка на въздействие и последващ мониторинг.

БТПП подкрепя въвеждането на тол системата в България, но при целесъобразни цени и обхват на системата, които са в интерес на реалния и светъл бизнес, потреблението на стоки и услуги и обществото като цяло.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
БТПП подкрепя въвеждането на тол системата, но при целесъобразни цени и обхват Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Възможност за позициониране сред най-сигурните и устойчиви компании в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“
Представени бяха различните интелектуални продукти, създадени по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars: Презентирай бизнеса си с Юли Тонкин на 13 януари от 15.00 часа
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработицата за ноември 2019 г. е най-ниска за последните 11 г.
Постъпилите на работа безработни от началото на годината са 207 932 Още
При работа на официален празник трябва да се изплати минимум двойна надница
За Рождество Христово празничните дни са 24, 25 и 26 декември, а за Нова година – 01 януари 2020 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Белене“
Фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на предоставяне на банкови услуги от страна на банките - членове на Асоциацията на банките в България