Брой 245 (2003), 20-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на предоставяне на банкови услуги от страна на банките - членове на Асоциацията на банките в България


С Решение №1351/12.12.2019г. Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на предоставяне на банкови услуги от страна на банките - членове на Асоциацията на банките в България.

Анализът представя обща картина на пазара на банкиране на дребно от гледна точка на конкурентността, прозрачността и договорните условия, предлагани от банките при предоставянето на услуги, бариерите за навлизане на пазара на банкиране на дребно, ефектът на обвързващите/пакетни продажби върху мобилността на клиентите, търговската политика на банките по отношение формирането на такси и комисиони.

Предмет на проучването в рамките на секторния анализ е пазарът на банкиране на дребно в страната и по-конкретно, пазарните сегменти: банкови сметки на физически лица (разплащателни, депозитни и спестовни) и кредити за домакинства (потребителски, жилищни ипотечни).

Събрана и обработена беше икономическа и пазарна информация за периода 2016г. - първо полугодие на 2019г., характеризираща структурата на съответните пазарни сегменти, относимата нормативна уредба в сектора, както и развиващите се пазарни процеси и консолидация, определящи състоянието на конкурентната среда на пазара.

В резултат на анализа Комисията установи, че към края на изследвания период (юни 2019г.) банковият пазар e силно фрагментиран и запазва своя бизнес модел, представляван основно от чуждестранни институции. Наблюдава се динамика в посока намаляване на броя на банките, участващи на пазара на банкиране на дребно, което е в резултат на протичащите в последните години процеси на консолидация.

 

В следствие на извършеното проучване, КЗК направи изводи по отношение на действащата нормативна уредба, договорните условия по предлаганите от банките кредитни продукти, в това число и банкови карти и банкови сметки за физически лица, бариерите за навлизане на пазара, избора и мобилността на потребителите, пакетните продажби, приходите на банките, особено по отношение на приходите от лихви и приходите от такси и комисионни и други.

Във връзка с установените в хода на секторния анализ състояние и тенденции в развитието на пазара на банкиране на дребно в страната, КЗК счете за уместно да отправи препоръки към БНБ за подобряване на конкурентната среда, свързани с:

1) възможността за създаване на „Единен портал за сравнение на условията по потребителските кредити“ и неговото евентуално поддържане на интернет страницата на регулатора;

2) популяризиране на възможностите за откриване на Платежна сметка за основни операции, (в допълнение към въведената от 31 октомври 2018г. от БНБ инициатива за съпоставяне на таксите по услуги, свързани с тази сметка) и

3) въвеждане на унифицирана статистика за динамиката и състоянието на картовия пазар в страната.

За резултатите от своето секторно проучване, КЗК своевременно информира БНБ, съобразно неговата компетентност да предприеме подходящи нормативни и организационни мерки за подобряване на конкурентната среда на пазара на предоставяне на банкови услуги от страна на банките - членове на Асоциацията на банките в България.

Пълният текст на решенията е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
БТПП подкрепя въвеждането на тол системата, но при целесъобразни цени и обхват Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Възможност за позициониране сред най-сигурните и устойчиви компании в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“
Представени бяха различните интелектуални продукти, създадени по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars: Презентирай бизнеса си с Юли Тонкин на 13 януари от 15.00 часа
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработицата за ноември 2019 г. е най-ниска за последните 11 г.
Постъпилите на работа безработни от началото на годината са 207 932 Още
При работа на официален празник трябва да се изплати минимум двойна надница
За Рождество Христово празничните дни са 24, 25 и 26 декември, а за Нова година – 01 януари 2020 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Белене“
Фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на предоставяне на банкови услуги от страна на банките - членове на Асоциацията на банките в България