Брой 140 (397), 22-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно проект на закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол


След като се запозна със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и основанията за изготвянето му, БТПП подготви становище, което бе представено на Комисията по икономическа политика и туризъм при 42-то Народно събрание.

Основните предложени изменения са свързани с отпадане на § 8, ал. 1 и 2 от Преходните разпоредби на ЗИД на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПСК), регламентиращ възможност държавата да обезпечава изпълнението на задължения по приватизационен договор чрез учредяване на ипотека и налагане на други обезпечителни мерки върху активи на приватизираното дружество.

Посочената разпоредба води до засягане на икономическите интереси на лица, които се явяват последващи добросъвестни купувачи на приватизираното дружество и не участват в приватизационните отношения (в случая, когато ипотеката се налага след тази покупко-продажба), както и на лица, притежаващи акции в дружеството, които търпят последствия от неспазване на приватизационно задължение от друг акционер.

В свое мотивирано становище, Европейската комисия (ЕК) изтъква, че действащата разпоредба на § 8 от Преходните разпоредби на ЗИД на ЗПСК представлява ограничаване правото на свободно движение на капитали и на правото на установяване в рамките на ЕС. В този смисъл, от ЕК е констатирано неизпълнение от България на задължения по Договора за функциониране на ЕС. За да преустанови неизпълнението, България трябва срочно да предприеме необходимите мерки за съобразяване със становището на Комисията.

В случай, че споменатият текст от закона отпадне, държавата няма да се лиши от механизъм за обезпечаване на вземанията си във връзка с ангажименти по приватизационни договори. По силата на § 11д от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, държавата може да обезпечава изпълнението като учредява законна ипотека, залог или други обезпечения – каквито се явяват обезпечителните мерки по ГПК и приложимите разпоредби на ЗЗД.

Предвид изложеното и с оглед възможността ЕК да сезира Съда на ЕС, което може да доведе до съществени финансови санкции за България и при всички случаи ще се отрази на имиджа на държавата, БТПП подкрепя предложения проект на ЗИД на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. 

Приложения:
ZI ZPSK
Motivi ZI ZPSK

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
Палатата подкрепя предложения проект, осигуряващ съответствие с принципите на свобода на движението на капитали и свобода на установяване в рамките на ЕС Още
Покана за участие в срещи с търговско-икономически съветници
Заинтересованите български фирми могат да предоставят информационни материали, брошури, компактдискове и презентации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес делегация до Ербил, Духок и Сюлеймания, Северноиракската кюрдска автономия
Хасковската търговско-промишлена палата, съвместно с Асоциацията за българо-кюрдистанско приятелство в Ербил, организира посещението в периода 8 - 12 септември 2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
Ще бъдат представени основните приоритети на страната ни, които ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително над 16 млн. лева за развитие на приложните изследвания
Това ще даде възможност да се финансират проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Отписват задължения към държавата, възникнали преди 2008 г., с персонален код
Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция
В рамките на специално създадена платформа има възможност за обмен на информация и обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обмитяване на пресни плодове и зеленчуци в ЕС
Според обстоятелствата за конкретната стока към определена дата е възможно заплащане на базово мито, допълнително мито и евентуално обезпечение Още