Брой 140 (397), 22-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително над 16 млн. лева за развитие на приложните изследвания


Със Заповед № РД-16-966/17.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 16 142 337 лева, които представляват свободния ресурс от средства по приоритетна ос 1 на програмата.

По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава от 19 558 300 лева на 35 700 637 лева. Това ще даде възможност да се  финансират проектни предложения, включени в Списъка с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране.

Основната цел на процедура BG161PO003-1.2.04  „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност, като предоставя подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания. Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е 100 хиляди лева, а максималният е 4 млн. лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
Палатата подкрепя предложения проект, осигуряващ съответствие с принципите на свобода на движението на капитали и свобода на установяване в рамките на ЕС Още
Покана за участие в срещи с търговско-икономически съветници
Заинтересованите български фирми могат да предоставят информационни материали, брошури, компактдискове и презентации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес делегация до Ербил, Духок и Сюлеймания, Северноиракската кюрдска автономия
Хасковската търговско-промишлена палата, съвместно с Асоциацията за българо-кюрдистанско приятелство в Ербил, организира посещението в периода 8 - 12 септември 2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
Ще бъдат представени основните приоритети на страната ни, които ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително над 16 млн. лева за развитие на приложните изследвания
Това ще даде възможност да се финансират проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Отписват задължения към държавата, възникнали преди 2008 г., с персонален код
Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция
В рамките на специално създадена платформа има възможност за обмен на информация и обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обмитяване на пресни плодове и зеленчуци в ЕС
Според обстоятелствата за конкретната стока към определена дата е възможно заплащане на базово мито, допълнително мито и евентуално обезпечение Още