Брой 209 (969), 29-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

НСТС разгледа днес три проекта на закони


 

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе днес заседание в Министерски съвет, като социално-икономическите партньори разгледаха три проекта на закони – за държавния бюджет на Република България за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2016 г.

Обсъден бе и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през следващата година.

Позицията на БТПП по законопроектите  съдържа следните основни моменти:

ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

БТПП подкрепя поддържане на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.  Подкрепя усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП, но счита, че са необходими по-амбициозни действия за балансиран бюджет, който следва да е основен приоритет за 2016 г. БТПП напомня, че всеки дефицит, дори най-малкият, един ден ще трябва да се плаща.

Според членовете на БТПП, една от важните предпоставки  за икономическо развитие е качеството на образованието. БТПП подкрепя номиналния ръст на разходите за образование с близо 61 млн.лв. (от 3 061 млн. лв. през 2015 г. на 3 122 млн. лв. през 2016 г.), но при условие, че: а) този ръст е обвързан с подобряване качеството на обучението в учебните заведения (по-високи оценки на изпитите на националното външно оценяване; намаляване на броя на извинени/неизвинени отсъствия, намаляване на преждевременно напусналите училище ученици и т.н.) и б) при разпределението на публичните средства да има диференциран подход, отчитащ постигнатите резултати на всеки от работещите в сферата на образованието.

Очакванията на бизнеса са приходите от такси да намаляват, а в бюджета остава притеснителен факта, че се планира тяхното нарастване с близо 10% - те се увеличават от 1 741 млн.лв. през 2015 г. на 1 909 млн.лв. през 2016 година при положение, че продължават таксите да не се определят на разходопокривен принцип. Тук припомняме, че таксата за битови отпадъци и през 2016 година ще продължи да се определя по несправедлив начин, без да се отчита количества битови отпадъци, въпреки законовото изискване това да стане още през 2014 година.

Загриженост предизвиква факта, че вместо за електронно правителство се предвиждат увеличени разходи за публичния сектор, което според Палатата е движение в обратна посока.

В заключение, отчитайки комплексните фактори, които влияят върху икономическата ситуация, сравнително по-добрите параметри в проекта на Закона за бюджета през 2016 г. спрямо тези в бюджета за 2015 г., БТПП приема проекта на бюджета за 2016 година.

По отношение на предвидената актуализация на Държавния бюджет за 2015 година, включена в Преходните и заключителни разпоредби - §7, БТПП изразява своята неподкрепа поради липсата на аргументи за увеличаване на разходите за персонал. Считаме, че така се създава прецедент за безконтролно изразходване на бюджетни средства.

ПО БЮДЖЕТА  НА НЗОК

Отбелязваме, че за съжаление в здравния сектор, въпреки декларираните намерения, все още няма видимо измерими резултати. Като положителна стъпка приемаме, че се предлагат промени, които целят да подобрят контролната дейност на НЗОК и разширяване на правомощията на контролните органи, но сме на мнение, че ако през 2016 година не се реализират реформи, които да подобрят ефективността на изразходваните публични ресурси, финансовото състояние на болниците и събираемостта на здравноосигурителните вноски, както и да се осигури повече проследимост и прозрачност, отново ще се създадат възможности за недостиг на средства в бюджета на НЗОК.

ПО БЮДЖЕТА НА ДОО И ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА МРЗ

По отношение на пазара на труда, констатираме като голям недостатък административното налагане на увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Не е икономически обосновано как при очакван ръст на производителността на труда до 1% през 2015-2016 година (съгласно пролетната макроикономическа прогнозата на ЕК от 2015 г.), минималната заплата се вдига с 10.5%, а минималните осигурителни прагове със 7.5%. Тези решения, взети без оценка на въздействието и при липсата на механизъм за изменението на минималното възнаграждение и минималните прагове, за някои предприятия, означават съкращаване на служители или преминаване в сивия сектор. Остават нашите притеснения за това, че ще бъдат засегнати най-нискоквалифицираните работници, които не могат с производителността на труда да покрият разходите за увеличени заплати.

 ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БТПП приветства идеите за подобряване на здравословното състояние на населението, но счита, че далеч по-ефективно ще бъде, ако Министерство на здравеопазването концентрира усилията си към разяснителни кампании за здравословното хранене, а не към увеличаване на данъчната тежест.

Считаме, че с фискални мерки няма да се постигне здравен ефект, а само ще се влоши икономическата обстановка в страната и условията за бизнес и инвестиране.

Получаваме сигнали от наши членове от сектора на хранително-вкусовата индустрия, които имат големи притеснения, че този данък не само ще засегне производителите и търговците, но ще има отрицателен ефект като цяло върху икономиката, като ще даде отражение за повишаване на сивия сектор, освобождаване на работни места, а за някои предприятия – дори преустановяване на дейността им.

БТПП предлага на Министерство на здравеопазването да насочи усилията си в спазване на Регламент 1169/2011 на ЕС, като насърчи  фирмите да вписват информацията в Продуктовия каталог на сайта на GS1 България или в друг безплатен и общодостъпен сайт, за да имат потребителите информиран избор за храните, а не да са натоварени с допълнителни данъци.

Приложение - становища на БТПП по:

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. И МОТИВИ: ТУК

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2016 ГОДИНА И МОТИВИ: ТУК

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 ГОДИНА: ТУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА ПРЕЗ 2016 г.: ТУК

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДАНЪК ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ: ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС разгледа днес три проекта на закони
За държавния бюджет за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Още
Тържествено отбелязване на 70-годишнината на Техническия университет – София
Днес в университета се обучават над 13 хиляди български и близо 800 чуждестранни студенти Още
GS1 България участва в Логистична бизнес конференция
Демонстрира Продуктовия каталог и мобилното приложение БГ Баркод в Експо зоната на конференцията Още
Среща с австрийската финансова институция HYPO NOE
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Предлага Министерството на енергетиката Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие стартира нова програма за индиректно микрофинансиране
С подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегия на ЕС за региона на река Дунав: 4-ти годишен форум за насърчаване на иновациите в региона
Действия в областта на транспорта, енергетиката, сигурността, растежа и създаването на работни места Още