Брой 209 (969), 29-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

С промените в Закона за енергетиката от месец юли тази година бе създаден Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а от Закона за енергетиката. С проекта на наредба Министерството на енергетиката предвижда уреждането на следните основни групи въпроси:

1. източниците и механизмите за набиране на средства по фонда, включително механизмите за събиране и проверка на информацията за определяне на размера на вноските, дължими от производителите на електрическа енергия и търговците за внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия;

2. условията и редът за разходване на средства от фонда – предвижда се това да става въз основа на приет от Управителния съвет на фонда бюджет, който подлежи и на актуализация при определени условия;

3. отчитане на средствата по фонда – предвидено е представянето на министъра на енергетиката на ежемесечна справка за набраните и разходваните средства и тримесечни отчети, придружени с доклади за дейността на фонда. Годишният отчет за дейността на фонда ще се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката.

4. контрол върху набирането, разходването и отчитането на средствата по фонда – съгласно предложените текстове на проекта на наредба текущият контрол ще се осъществява от председателя на УС на фонда, а последващият контрол - от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция. Предвижда се още бюджетът на фонда да подлежи на одит от органите на Сметната палата.

След приемането на наредбата се очаква фонд "Сигурност на електроенергийната система" да започне изпълнението на функциите си и с постъпилите в него средства, както и със средствата, които ще постъпват в него ежемесечно, да се покриват разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електрическа енергия, включително за минали регулаторни периоди.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения 14-дневен срок на следния e-mail: g.peneva@me.government.bg

Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС разгледа днес три проекта на закони
За държавния бюджет за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Още
Тържествено отбелязване на 70-годишнината на Техническия университет – София
Днес в университета се обучават над 13 хиляди български и близо 800 чуждестранни студенти Още
GS1 България участва в Логистична бизнес конференция
Демонстрира Продуктовия каталог и мобилното приложение БГ Баркод в Експо зоната на конференцията Още
Среща с австрийската финансова институция HYPO NOE
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Предлага Министерството на енергетиката Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие стартира нова програма за индиректно микрофинансиране
С подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегия на ЕС за региона на река Дунав: 4-ти годишен форум за насърчаване на иновациите в региона
Действия в областта на транспорта, енергетиката, сигурността, растежа и създаването на работни места Още