Брой 209 (969), 29-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав: 4-ти годишен форум за насърчаване на иновациите в региона

Днес комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу се среща с високопоставени представители от 14-те държави (девет държави-членки на ЕС и пет държави извън ЕС), които участват в Дунавския макрорегион на ЕС, за да оценят постигнатия напредък и да решат как да се стимулира развитието на региона занапред. Дебатът ще бъде насочен към всички аспекти от значение за интелигентния, социален и устойчив растеж в региона на река Дунав — обучението и предприемачеството; иновациите в ключови сектори като енергетика, туризъм, околна среда и сигурност и предизвикателствата на многостепенното управление.

Министрите на държавите от Дунавския регион, отговарящи за средствата от ЕС, ще се срещнат по време на форума с комисар Крецу. Те ще приемат съвместно изявление, с което ще поемат политически ангажимент за използване на наличните средства в съответствие с целите на стратегията, по-конкретно финансирането по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за съседство.

Общ контекст

С понятието „макрорегионална стратегия“ се означава интегрирана рамка, която може да бъде подкрепена например от европейските структурни и инвестиционни фондове с цел посрещане на общи предизвикателства, пред които са изправени държави членки и трети държави, разположени в един и същ географски район. По този начин те се възползват от засилено сътрудничество, което допринася за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване. Следващият доклад на Европейската комисия за напредъка на макрорегионалните стратегии се очаква да бъде публикуван през 2016 г. и ще обхваща всичките четири макрорегионални стратегии. 

Изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав започна през април 2011 г. В нея участват 9 страни от ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния и Хърватия) и 5 държави извън ЕС (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова).

Настоящият 4-ти годишен форум, най-важното ежегодно събитие във връзка със стратегията на ЕС за региона на река Дунав, се провежда в Улм и е организиран съвместно от Европейската комисия, федерална провинция Баден-Вюртемберг и град Улм. Уучастват около 1200 заинтересовани лица, между които представители от национални и регионални правителства, частния сектор, гражданското общество, академичните среди и медиите. Основни оратори: Петер Фрийдрих, министър по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Баден-Вюртемберг, Андреа Налес, федерален министър по труда и социалните въпроси на Германия, Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, и комисар Крецу.

 

Примери за дейности и проекти в региона на река Дунав:

 

 

 

  • Социален сектор: разработват се местни проекти и инициативи за интегриране на ромите, които имат трансгранична перспектива и използват междусекторен подход. 

 

  • Сигурност: обща работа за борба с корупцията, киберпрестъпността и престъпленията срещу имуществото и за премахване на административните пречки в областта на корабоплаването.

 

  • Околна среда: разработване на оперативна програма за сътрудничество в областта на управлението на наводнения след последните силни наводнения в региона на река Дунав.  

 

 

Допълнителна информация

 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС разгледа днес три проекта на закони
За държавния бюджет за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Още
Тържествено отбелязване на 70-годишнината на Техническия университет – София
Днес в университета се обучават над 13 хиляди български и близо 800 чуждестранни студенти Още
GS1 България участва в Логистична бизнес конференция
Демонстрира Продуктовия каталог и мобилното приложение БГ Баркод в Експо зоната на конференцията Още
Среща с австрийската финансова институция HYPO NOE
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Предлага Министерството на енергетиката Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие стартира нова програма за индиректно микрофинансиране
С подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегия на ЕС за региона на река Дунав: 4-ти годишен форум за насърчаване на иновациите в региона
Действия в областта на транспорта, енергетиката, сигурността, растежа и създаването на работни места Още