Брой 45 (555), 07-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП изпълни целите и плановете си за 2013 г. в услуга на бизнеса

На редовно годишно заседание Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата прие отчета за 2013  г. и утвърди програмата за 2014 г. Беше констатирано, че Палатата е постигнала заложените програмни цели и е изпълнила финансовите си планове. Това създава условия за изпълнението на плановете и за 2014.

За да отговори на нуждите на бизнеса, БТПП постави акцент в своята дейност повишаване познанията на фирмите относно европейското законодателство, за възможностите за участие по проекти за повишаване на тяхната конкурентоспособност; както и разработването, кандидатстването и участието в проекти. В тази насока са проведени 41 семинара с 1090 участници. Привлечени са нови ключови проекти.

В областта на външноикономическото сътрудничество през 2013 г. са проведени общо 169 срещи с посланици и търговски представители на чужди държави, с представители на сродни организации и на чуждестранни фирми; организирани са 12 международни форума и бизнес делегации.

За голяма част от фирмите Палатата  се явява единствената в България организация, която предоставя бизнес услуги при спазване на международни стандарти. Тук могат да бъдат посочени само някои данни: заверени са 26 140 документа и 4223 сертификата.

Арбитражният съд е приключил 41 международни и 679 вътрешни дела. Предявените  претенции  по вътрешните арбитражни дела възлизат  на 94 823 572  лв. и по международните - на 18 556 442  евро.

Сред приоритетите в дейността за настоящата година са:

  • Повишаване на знанията на фирмите във връзка с динамично-променящото се европейско законодателство;
  • Насърчаване на износната ориентация на фирмите; обучения по външна търговия; предоставяне на митнически консултации;
  • Участие по проекти в програмите COSME, HORIZON 2020;
  • Анкетни проучвания до фирмите по актуални за бизнеса въпроси;
  • Оптимизация на съществуващите функционалности в електронния търговски регистър; добавяне на нова функционалност към информационната система на БТПП за генериране на стандартите GS1-логистичен етикет;
  • Обогатяване на диапазона и актуализиране на пакета от услугите, предоставяни на фирмите-членове;
  • Разширяване приложението на електронния арбитраж и по-голям трансфер на информация по електронен път.

Програмата за 2014 г. остава отворена, като през годината тя ще бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на наши партньори, на фирми и браншови организации.

Във връзка с дейността на БТПП по облекчаване на условията за бизнес на микро, малки и средни предприятия, бяха обсъдени трудностите, създавани от действащата нормативна уредба и по-специално свързани със Закона за местните данъци и такси, Закона за подземните богатства, Закона за водите, Закона за корпоративното подоходно облагане и др..

Цялостната дейност на БТПП се осъществява без нито един лев държавни средства.

Резюме на отчета на БТПП за 2013 г. - ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2013 г. в услуга на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Отворено писмо на БТПП по повод ситуацията в Украйна
Палатата изразява загриженост за икономическа стабилност в Украйна и региона Още
Определени са победителите в конкурса по проект MILD HOME
Първото място е за екип с ръководител арх. Милен Арнаудов Още
БТПП и регионалните палати подпомагат млади предприемачи за участие в международен проект
Проектът е по програма “Младежта в действие” Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Образование и бизнес"
24 март, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Отпада таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит
Народните представители гласуваха днес промени в Закона за потребителския кредит Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Препращане на публичната покана за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз
Агенцията по обществени поръчки съветва бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ да използват електронните обявления, предоставяни от Европейска комисия Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 г.
Ще се проведат обществени консултации в градовете Хасково (19.03.2014 г.), и Одрин (20.03.2014 г.) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Международен ден на жената: Комисията предприема действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете
Разликата в заплащането почти не се е променила през последните години и запазва ниво от 16,4 % в Европейския съюз Още