Брой 45 (555), 07-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Международен ден на жената: Комисията предприема действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете


В навечерието на Международния ден на жената (8 март) Европейската комисия прие днес препоръка, в която приканва държавите членки да увеличат прозрачността по отношение на заплащането на жените и мъжете в опит да спомогне за премахване на разликите в заплащането между половете. Разликата в заплащането – средната разлика между почасовото възнаграждение на жените и мъжете във всички сектори на икономиката – почти не се е променила през последните години и запазва ниво от 16,4 % в Европейския съюз (IP/14/190). Повишаването на прозрачността по отношение на възнагражденията е важна част от действията за премахване на разликите в заплащането, тъй като може да разкрие неравнопоставеност на половете и дискриминация в структурата на заплащане в дадена организация. Това позволява на работниците, работодателите и социалните партньори да предприемат подходящи действия, за да се гарантира ефективно изпълнение на принципа на равно заплащане. Комисията препоръчва държавите членки да подобрят прозрачността на възнагражденията чрез „инструментариум“ от мерки, в това число даване на възможност на работниците и служителите да поискат информация относно заплащането, отчитане от страна на дружествата, одити на заплащането за големите предприятия, както и включване на принципа на равно заплащане при колективното договаряне. До края на 2015 г. държавите членки ще трябва да докладват на Комисията относно действията, които са предприели за изпълнение на препоръките.

„Европа насърчава равенството между половете от 1957 г. насам. Като се започне от заложения в Договорите принцип на равно заплащане и се стигне до правата на работното място, ние можем да се гордеем с напредъка, постигнат от Европа през последните няколко десетилетия. Нашата работа обаче не трябва да спира дотук, тъй като равното заплащане все още не се е превърнало в реалност за жените в Европа. Ето защо приканваме към повече прозрачност по отношение на възнагражденията. Ако дружествата действително зачитат принципа на равно заплащане за равен труд, то тогава не би имало какво да крият,“ заяви заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Жените не следва да получават по-малки възнаграждения само защото не им се предоставя информация за това какви възнаграждения получават техните колеги от мъжки пол. По-голямата прозрачност ще спомогне за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Надявам се, че държавите членки ще поемат предизвикателството и ще положат усилия, за да гарантират, че жените вече няма да получават по-малко от полагащото им се възнаграждение. Заедно можем да превърнем равенството между половете в реалност — не само на Международния ден на жената, а през цялата година.“

В приетата днес препоръка на Комисията до държавите членки се излага широка гама от мерки, конкретно насочени към въпроса за прозрачността на възнагражденията, в това число:

  • право на служителите да поискат информация за нивото на възнагражденията, включително допълнителни или променливи компоненти, като например бонуси или плащания в натура, с разбивка по пол;
  • редовно отчитане от страна на работодателите на средното възнаграждение по категории служители или длъжности, с разбивка по пол (отнася се само за големите и средните дружества);
  • извършване на одити на заплащането в големите дружества (МСП са изключени) и предоставяне на резултатите от тях на разположение на представителите на работниците и на социалните партньори при поискване;
  • включване на свързани с равното заплащане въпроси (и на одити на заплащането) в колективното договаряне.

Държавите членки следва да приложат най-малко една от тези мерки, в зависимост от националните условия.

Предложени бяха и други мерки, сред които: събирането на подобрени и актуални статистически данни относно разликата в заплащането на жените и мъжете; ясно определение на понятието „труд с равна стойност“ и насърчаване на системи за оценяване и категоризиране на професионалните дейности, при които няма дискриминация по признак пол; засилване на ролята на националните органи, занимаващи се с въпросите на равенството, в борбата с основаната на пола дискриминация при заплащането; мониторинг и прилагане на принципа на равно заплащане, както и дейности за повишаване на осведомеността.

Следващи стъпки: До 31 декември 2015 г. държавите членки трябва да информират Комисията относно стъпките, които са предприели за изпълнение на препоръката, след което Комисията ще направи оценка на постигнатия напредък и необходимостта от евентуални допълнителни действия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2013 г. в услуга на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Отворено писмо на БТПП по повод ситуацията в Украйна
Палатата изразява загриженост за икономическа стабилност в Украйна и региона Още
Определени са победителите в конкурса по проект MILD HOME
Първото място е за екип с ръководител арх. Милен Арнаудов Още
БТПП и регионалните палати подпомагат млади предприемачи за участие в международен проект
Проектът е по програма “Младежта в действие” Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Образование и бизнес"
24 март, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Отпада таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит
Народните представители гласуваха днес промени в Закона за потребителския кредит Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Препращане на публичната покана за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз
Агенцията по обществени поръчки съветва бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ да използват електронните обявления, предоставяни от Европейска комисия Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 г.
Ще се проведат обществени консултации в градовете Хасково (19.03.2014 г.), и Одрин (20.03.2014 г.) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Международен ден на жената: Комисията предприема действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете
Разликата в заплащането почти не се е променила през последните години и запазва ниво от 16,4 % в Европейския съюз Още