Брой 45 (555), 07-03-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Препращане на публичната покана за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз


Разпоредбата на чл. 11, ал.2 от ПМС № 69/2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм задължава бенефициентите, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) да публикуват публичната покана в Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и на своята интернет страница при наличие на такава.

В случаите по ал.6, т.е. когато предвидената стойност надвишава приложимите европейски прагове за строителство, доставки и/или услуги, разпоредбата изисква от бенефициентите да я изпращат и до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Прилагането на този ред създава практически проблеми, тъй като Службата за публикации прави формален отказ от публикация на всички препращани от нас публични покани на основание, че информацията не е попълнена в някой от приложимите образци, одобрени с Регламент за изпълнение (ЕС) 842/2011 на Комисията от 19.08.2011 г.

В тази връзка Агенцията по обществени поръчки съветва бенефициентите да използват електронните обявления, предоставяни от Европейска комисия на интернет страницата SIMAP, на адрес: http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=bg . Ако обявлението се изпрати от бенефициента онлайн чрез тази страница, то се публикува в рамките на 5 дни. Тъй като образците са предвидени само за целите на възложители, следва в полето „Вид на възлагащия орган“ да се избере: „Друго“, а в полето „Допълнителна информация“ да се посочи, че не се касае за обществена поръчка по реда на приложимите европейски директиви, а за публична покана, чието публикуване се изисква от национална разпоредба.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2013 г. в услуга на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Отворено писмо на БТПП по повод ситуацията в Украйна
Палатата изразява загриженост за икономическа стабилност в Украйна и региона Още
Определени са победителите в конкурса по проект MILD HOME
Първото място е за екип с ръководител арх. Милен Арнаудов Още
БТПП и регионалните палати подпомагат млади предприемачи за участие в международен проект
Проектът е по програма “Младежта в действие” Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Образование и бизнес"
24 март, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Отпада таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит
Народните представители гласуваха днес промени в Закона за потребителския кредит Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Препращане на публичната покана за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз
Агенцията по обществени поръчки съветва бенефициентите на договорена безвъзмездна финансова помощ да използват електронните обявления, предоставяни от Европейска комисия Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 г.
Ще се проведат обществени консултации в градовете Хасково (19.03.2014 г.), и Одрин (20.03.2014 г.) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Международен ден на жената: Комисията предприема действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете
Разликата в заплащането почти не се е променила през последните години и запазва ниво от 16,4 % в Европейския съюз Още