Назад

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проектите на бюджети на РБ, НЗОК и ДОО


БТПП принципно подкрепя проектите на бюджетните закони за 2022 г., с бележки

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, свикано от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев.

В точка първа от дневния ред НСТС обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Законопроектът беше представен от управителя на Националната здравноосигурителна каса. Участие в дискусията взе министърът на здравеопазването, Асена Сербезова.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното:

 • за първична извънболнична медицинска помощ – 363 710,9 хил. лв.;
 • за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) и здравни грижи – 380 229,0 хил. лв.;
 • за дентална помощ – 239 709,8 хил. лв.;
 • за медико-диагностична дейност – 207 286,0 хил. лв.;
 • за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – общо 1 510 452,8 хил. лв.;
 • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 982 хил. лв.;
 • за болнична медицинска помощ – 2 750 899,6 хил. лв.;
 • за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2022 г. са разчетени 110 000,0 хил. лв.

С цел подобряване на ефективността на разходите и удовлетвореността на гражданите от функционирането на здравния сектор по бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, в т.ч и ръста на средствата от резерва, от които 280,0 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение.

През 2022 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер - 106 570,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Заложеният в проекта резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи за 2022 г. е в размер на 174 075,5 хил. лв. В хода на годината с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 %. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

В проекта на ЗБНЗОК за 2022 г. се предвижда балансирано бюджетно салдо.

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2022 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване в условията на продължаваща извънредна епидемична обстановка.

В точка втора от дневния ред НСТС разгледа проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., законопроектът беше представен от управителя на НОИ. Със становище участие в дискусията взе министърът на труда и социалната политика, Георги Гьоков.

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни.

От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Паричното обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 710 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1, 072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г.

От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на детето до двегодишна възраст от 650 на 710 лв. От същата дата минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12,00 лв. на 18,00 лв., а максималният дневен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

С проекта се предвижда от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3 000 лв. на 3 400 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 420 лв. на 710 лв.

В трета точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев.

Приоритетите на Бюджет 2021 са:

Политика по доходите

- Увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.

-Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната.

Социална политика - за 2022 г. са предвидени допълнителни средства за изпълнението на мерки, заложени в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г., както следва:

 • 90,0 млн. лв. - за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта, както и за увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование;
 • 56,7 млн. лв. - за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания;
 • 223,5 млн. лв. - за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на коефициента от 1,2 на 1,4 при определяне на възнаграждението на личните асистенти;
 • 50,1 млн. лв. - за допълване на средствата за изплащане на целеви помощи за отопление във връзка с поскъпването на енергоносителите;
 • 3,0 млн. лв. - за месечните възнаграждения на професионалните приемни семейства за компенсиране нарастването на МРЗ;
 • 36,5 млн. лв. - за месечни целеви помощи при обявено извънредно епидемично положение на семейства с деца до 14-годишна възраст;
 • 111,7 млн. лв. - за увеличаване средно с 31% на стандартите за финансиране на социалните услуги
 • 852,0 млн. лв. - за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19.

Политика в областта на здравеопазването - насочена е към подобряването на ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора. За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. и в съответствие с приетите със Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г.-2025 г. краткосрочни и средносрочни стратегически мерки в областта на здравеопазването, са осигурени допълнителни средства, както следва:

 • 267,2 млн. лв.- за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;
 • 352,0 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19;131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;
 • 101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти;
 • 118,5 млн. лв. - за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез бюджета на НЗОК за шест месеца;
 • 3,8 млн. лв. - за ускорено изграждане на Национална здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта;
 • 20,0 млн. лв. - за изграждане на Национална педиатрична болница;
 • 28,0 млн. лв. - допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19;
 • 13,2 млн. лв. - за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, считано от 1 април 2022 г.;
 • 100,0 млн. лв. - за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите.
 • 23, 1 млн. лв. за общинското здравеопазване за подобряване медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата, детските ясли и др.,

Политика в областта на образованието - за предучилищното и училищното образование за 2022 г. в съответствие със Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г.- 2025 г. за осигуряването на висококачествено образование и обучение за всички, независимо от произхода, формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и като отговорни граждани са осигурени допълнителни средства, както следва:

 • 315,0 млн. лв. –за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата;
 • 16,0 млн. лв. - за увеличаване на норматива за безплатни закуски на децата в предучилищна възраст и учениците от I до IV клас;
 • 70,0 млн. лв. - за изграждане, разширяване на детски градини, детски ясли и училища;
 • 15,0 млн. лв. - за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата;
 • 84,8 млн. лв. - за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, от 1 април 2022 г;
 • 18,0 млн. лв. - за продължаване поетапното разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца;
 • 6,5 млн. лв. - за предпазни материали и консумативи в условия на епидемична обстановка от разпространението на COVID-19;
 • 22,6 млн. лв. - за продължаване изпълнението на Национална програма „Отново заедно“;
 • 100,0 млн. лв. - за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения;
 • 6,5 млн. лв. – за осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси и 10,0 млн. лв. - за закупуване на училищни автобуси;
 • 10,0 млн. лв. - за нова национална програма за осигуряване на образователни медиатори и социални работници за уязвими групи деца;
 • 13,0 млн. лв. - предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища.
 • За политики в областта на висшето образование са осигурени допълнителни средства в размер на 54,0 млн. лв., като от тях 5,5 млн. лв. - за осигуряване на ръст от 10 на сто на средствата за стипендии на студентите; 43,5 млн. лв. - за издръжка на обучението и      5,0 млн. лв. - за научна или художествено-творческа дейност.

            Други приоритетни политики

 • За инфраструктура общият предвиден размер на капиталовите инвестиции в бюджета е 8,2 млрд. лв.
 • В икономическата политика се предвиждат 410 млн. лв. за продължаване на мярката 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца.
 • По отношение на данъчната политика пред 2022 г. ще се запазят съществуващите данъчни ставки, като ще се премахне данъка върху лихвите за физическите лица. Ще се предостави възможност за използване на ваучерите за храна и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода, като стойността им се увеличи от 80 на 200 лв..
 • В разходите за енергетика са предвидени 481 млн. лв. за програми за компенсиране на разходите на електроразпределителните и електропреносни дружества и за небитовите крайни потребители. 450 млн. лв. са заложени за компенсиране на високите цени на електроенергията и природния газ за небитовите потребители за първото тримесечие на 2022 г.
 • В областта на отбраната са предвидени разходи в размер на 1,73% от БВП за 2022 г.
 • В областта на вътрешния ред и сигурността са заложени разходи за увеличаване на лимита за облекло на униформените служители от 400 на 800 лв., както и за ремонти на техника и капиталови разходи.
 • Приоритетно е осигурено бюджетно финансиране в областта на културата, младежта и спорта, околната среда, туризма, икономиката и селското стопанство.   

След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони. Социалните партньори изразиха следните позиции:

АИКБ и ССИ подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., БТПП и КРИБ принципно подкрепят, но с бележки; БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ – се въздържат от подкрепа. 

По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. КТ „Подкрепа“ и ССИ подкрепят с бележки, БТПП принципно подкрепя – също с бележки; БСК и КНСБ – се въздържат от цялостна подкрепа, АИКБ и КРИБ не подкрепят.

 АИКБ изразява резерви относно Средносрочната бюджетна прогноза и подкрепя с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г.

Независимо от наличието на определени положителни мерки, които са предвидени, БСК изразява резерви към проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. и мотивите към него.

БТПП принципно подкрепя; ССИ подкрепя с бележки; КРИБ не подкрепя.

КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система.

Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив Бюджет 2022.

Материалите по обсъжданите законопроекти и получените писмени становища, в които са изложени конкретните бележки и препоръки на социалните партньори, са качени на сайта на НСТС на адрес: https://saveti.government.bg/web/cc_13/1