Назад

ЕС инвестира още 1 милиард евро в инфраструктура за чиста енергия


Държавите-членки постигнаха споразумение относно предложението на Комисията да инвестира 1,037 милиарда евро в пет трансгранични инфраструктурни проекта в рамките на Механизма за свързване на Европа за трансевропейски енергийни мрежи (МСЕ — Енергетика). МСЕ — Енергетика ще предостави финансова подкрепа за изграждането на четири инфраструктурни проекта, от които три - за пренос на електроенергия и един - за съхранение на газ, и едно проучване за мрежи за пренос и съхранение на CO2.

Най-голямата сума за финансиране ще бъде отпусната на проекта за междусистемна връзка EuroAsia на стойност 657 милиона евро за подкрепа на първата междусистемна връзка между Кипър и европейската електроенергийна мрежа през Гърция.

В България ще бъде финансиран проект във връзка с дейността на газохранилището Чирен в размер на 78 млн. евро. Проектът обхваща увеличаване на капацитета на газохранилището, което е необходимо за регионалната сигурност на доставките в Югоизточна Европа, както и за намаляване на разходите за доставка на газ. Проектът също така подкрепя постепенното премахване на въглищата в региона, като улеснява прехода към чиста енергия.

Подробности за останалите проекти в Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция можете да намерите тук.

Добре интегрираната енергийна инфраструктура е от ключово значение за енергийния преход, като улеснява включването на възобновяеми енергийни източници, повишава сигурността на доставките и помага за поддържане на достъпна цена на енергията. Финансовата помощ, предоставена по линия на МСЕ — Енергетика, има за цел да увеличи максимално декарбонизацията и да подкрепи Европейския зелен пакт. Поканата от септември 2021 г. е последната покана за представяне на предложения в рамките МСЕ в  4-ия списък на проекти от общ интерес; следващите покани ще финансират проекти от 5-ия списък на проекти от общ интерес.

Повече информация ще намерите тук.