Брой 119 (879), 24-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не водят до очакваната подкрепа за развитие на гражданското общество


Мотивите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), публикуван на портала за обществени консултации на 05.06.2015 г., се позовават на мерките, заложени в Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и на Визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор (наричани по-нататък „Стратегия/та” и „Визия/та”).

Факт е, обаче, че разпоредбите от ЗИД на ЗЮЛНЦ се разминават значително от заложените мерки, както в Стратегията, така и във Визията и в по-голямата си част тези законови промени не водят да очакваната подкрепа за развитие на гражданското общество.

В Стратегията са набелязани дейности, включени в три основни мерки: „Изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските организации”, „Постигане на финансова устойчивост за гражданските организации в България” и „Създаване на условия за гражданска активност”.  Във Визията са разписани: начинът на управление на Фонда, конкретните дейности и програми, за които Фондът ще предоставя, респ. – няма да предоставя средства, организациите, които не могат да кандидатстват за финансиране от Фонда; видовете безвъзмездна финансова помощ; процедурата за оценка на проекти, принципите за мониторинг и отчетност на Фонда.

БТПП счита, че ЗИД на ЗЮЛНЦ не гарантира в необходимата степен изискванията за  публичност и прозрачност на държавната финансова подкрепа. Палатата настоява законово да се регламентират условия за публичност и прозрачност на дейността на предложения в проекта нов Съвет за развитие на гражданското общество и особено на Фонда за подкрепа на гражданските организации. И още - да не се изключват от достъп до него част от гражданските организации, както е в проекта сега; да се уточни какво означава понятието „обществена полезна дейност“.

БТПП е подготвила становище по законопроекта, което е изпратено до зам.-министър председателя Томислав Дончев. В него са посочени основните принципни несъответствия между целите на Стратегията и Визията (респ. – на мерките, предвидени в тях) и ЗИД на ЗЮЛНЦ.

Според Палатата обсъждането и подобряването на законовата база за развитие на гражданското общество у нас трябва да продължи.

Становището на БТПП  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не водят до очакваната подкрепа за развитие на гражданското общество
Палатата настоява законово да се регламентират условия за публичност и прозрачност на дейността на предложения в проекта нов Съвет за развитие на гражданското общество Още
БТПП подпомага иновативни фирми
Да управляват иновационните си процеси по систематизиран начин, да растат устойчиво и да намерят нови пазари и клиенти Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Деликатните баланси на регулатора и министерствата
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Чужди инвестиции и икономически растеж: динамика, структура, произход на инвеститорите 1996-2014
Анализ на Индъстри Уоч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС
Нормативна основа за развитие на биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на политиката през програмния период 2014-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN