Брой 119 (879), 24-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

От началото на 2007 год. България прилага мерките включени в Общата организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в Европейския съюз (ЕС). Адекватната законова рамка, която да обслужва практиката по прилагане на ООП на ЕС в страната, беше създадена с приемането на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Със ЗПООПЗПЕС се урежда провежданата от министъра на земеделието и храните политика на качество, съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.).  Съгласно  разпоредбите на чл. 18 контролът за спазване правилата на биологичното производство се осъществява от контролиращи лица. Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 5 разрешителните дадени на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните са със срок на валидност до изтичането на срока на сертификата за акредитация. За получаване на ново разрешение местните лица и лицата със седалище в държава-членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието и храните нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата-членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012. Практиката показва, че сертификатът за акредитация се издава в последните дни преди изтичането на предходния. Изпълнението на процедурата се застрашава, което от своя страна води до риск от период на прекъсване между сроковете на разрешенията. Това пък от своя страна води до прекъсване на системата на контрол на операторите. Посочените обстоятелства налагат да се въведе система за издаване на временни разрешения, до издаването на ново разрешение на контролиращия орган, с максимален срок до 6 месеца.

Пълна информация за същността на промените  ТУК

Обществените консултации са открити до 5 юли 2015 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не водят до очакваната подкрепа за развитие на гражданското общество
Палатата настоява законово да се регламентират условия за публичност и прозрачност на дейността на предложения в проекта нов Съвет за развитие на гражданското общество Още
БТПП подпомага иновативни фирми
Да управляват иновационните си процеси по систематизиран начин, да растат устойчиво и да намерят нови пазари и клиенти Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Деликатните баланси на регулатора и министерствата
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Чужди инвестиции и икономически растеж: динамика, структура, произход на инвеститорите 1996-2014
Анализ на Индъстри Уоч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС
Нормативна основа за развитие на биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на политиката през програмния период 2014-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN