Брой 114 (874), 17-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Приключи 104-та Международна конференция на труда


104-та Международна конференция на труда в Женева приключи своята работа. БТПП беше представена на Конференцията от председателя на Палатата Цветан Симеонов, а през втората седмица - от главния секретар  Васил Тодоров.

Представителите на БТПП участваха в работата на Комитета за малки и средни предприятия и създаване на работни места. По време на дискусията за „Малките и средни предприятия (МСП) и създаването на ефективна трудова заетост и достойни условия за труд” беше постигнато широко съгласие за това, че МСП са от изключителна важност за постигането на продуктивен и достоен труд.

МСП са отговорни за две трети от всички работни места по света, както и за повечето новооткрити свободни места. Добре разработените политики за МСП могат да помогнат за устойчивия икономически растеж. С оглед на разнородния характер на МСП, законодателните промени следва да вземат предвид характеристиките на отделните предприятия като размер, сектор, отбелязан растеж или възраст.

За в бъдеще Международната организация на труда трябва да запази сегашните си приоритети, като се фокусира върху развитието на предприемачеството, включително достъпа до финансиране; създаването на благоприятна среда за предприятията; подобряването на производителността и условията на труд; развитието на веригите за създаване на стойност, и насърчаването на кооперативни предприятия.

Международната организация на труда също така трябва да работи повече в посока на изваждане на светло на МСП, които работят в сивия сектор. Действията на МОТ трябва да са стратегически и измерими, като особено внимание следва да се обърне на изготвянето на щателни анализи и оценки на въздействието на промените в законодателството, за да се ориентират правителствата и социалните партньори за това какво работи и какво не в областта на политиките за МСП.

Комитетът за МСП финализира своята работа с доклад, одобрен от Международната конференция на труда.

Като основни мерки за подобряване на бизнес средата за МСП и възможностите за откриване на нови работни места бяха дефинирани:

  1. Опростяване на усложнените законови регулации, касаещи тяхната дейност.
  2. Подобряване на достъпа по финансиране.
  3. Насърчаване на сдружаването в клъстъри, мрежи, технологични платформи и др.
  4. Публични инвестиции в инфраструктурата, в професионалното обучение, в създаването и трансфера на технологии и др.

Посочените мерки напълно съвпадат с позициите на БТПП, които многократно са изразявани пред държавните институции и пред обществото.

Докладът на Комитета виж  ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите Росен Плевнелиев и Анибал Каваку Силва откриха българско-португалски бизнес форум в София
Подписаха се документи за сътрудничество – знак за традиционно приятелство и ясна прагматичност Още
Приключи 104-та Международна конференция на труда
Одобрен е доклад с основни мерки в подкрепа на МСП – двигател на устойчивия икономически растеж Още
БТПП участва в среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на OЧИС
Дискутирани бяха възможностите за търговия и инвестиции в Черноморския регион Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
България ще се присъедини към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси
В националното законодателство ще се въведат разпоредби, регламентиращи осъществяване на задължителен автоматичен обмен на финансова информация за данъчни цели Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Въвежда се дуалното обучение в Закона за насърчаване на заетостта
Предвижда се за дуалното обучение на безработни лица без квалификация да се предоставят суми на работодатели .... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
Предвиждат се механизми, насочени към ефективна съдебна защита за бенефициентите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия за посещение на специализирано международно изложение ТЕХНОДРЕВ 2015 за дървопреработване
29.09–03.10.2015 г., гр. Санкт Петербург, Русия Още