Назад

Онлайн обучение по проект „Новата нормалност“
Проведе се двудневно онлайн обучение по проект  „НОВАТА НОРМАЛНОСТ: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите“. От страна на Българската търговско-промишлена палата участие в обучението взеха Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество международни организации“ към БТПП, и Мирослава Маркова, главен експерт.

Целта на проекта е постигане на стабилност и защита на интересите на работодателите и служителите, с оглед влиянието на ковид кризата. Проектът търси баланс между работодатели и служители чрез предлагане на най-добрите стратегии за управление на промяната, между задълженията на работодателите и взаимодействието със служителите за правилно планиране на работния процес.

Проектът се ръководи от Федерацията на полските предприемачи, а консорциумът включва още организации от България, Сърбия, Испания и Румъния.

В рамките на онлайн обучението бяха разгледани различни стратегии за управление на кризата, бяха идентифицирани нуждите от информация, възприятията за управлението на кризата от основните фигури в компанията.  Направен беше SWOT анализ на различните линии на управление в организациите. Важен елемент в обучението бе определянето на съществените фактори, които трябва да се вземат предвид в бъдеще по отношение на  управлението на здравето и безопасността на работно място и гарантирането на непрекъснатост на работния процес във фирмите.

Споделена беше важна практическа информация и добри примери за справяне с ковид кризата от работодателски организации и синдикати.