Брой 110 (1622), 13-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП предлага данъчни и счетоводни консултации


БТПП в желанието си да подпомага българските предприемачи, съвместно със Съюза на данъкоплатците в България, организира предоставянето на данъчни и счетоводни консултации.

Всеки последен четвъртък на месеца от 15.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Палатата, София, ул. Искър 9 ще има експерт в областта на данъчното право и счетоводството. 

За клиенти - членове на БТПП, първоначалната устна консултация включваща обща информация и насоки относно поставения данъчен и/или счетоводен проблем е безплатна.

Имаме възможност да Ви представим данъчни консултации в областта на:

 • данък добавена стойност и акцизи;
 • преки данъци - корпоративни данъци, избягване на двойното данъчно облагане и прилагане на СИДДО, индивидуално данъчно облагане; 
 • местни данъци и такси
 • избор на най-подходяща схема за данъчна оптимизация във връзка с преобразувания, сливания, разделяния и придобивания на търговски предприятия; 
 • законово планиране и оптимизиране на данъчни задължения;
 • анализ на данъчните, осигурителни и правни рискове с оглед дейността на конкретния субект и фактическата обстановка;
 • предоставяне на решения, базирани на административната практика на НАП и МФ, съдебната национална практика и тази на СЕС;
 • помощ при попълване и подаване на данъчни декларации, искане за възстановяване на надвнесени/недължимо внесени суми;
 • разясняване на промени в данъчното и осигурителното законодателство;
 • административно-наказателна защита при нарушения на данъчното законодателство /обжалване на наказателни постановления, възражения срещу АУАН/;
 • съдействие и защита в хода на производства пред Националната агенция по приходите във връзка със съставяне на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове и други актове на администрацията;
 • обжалване, процесуално представителство и защита пред български съдилища във връзка с актове на данъчната администрация; 
 • съставяне на жалби и преюдициални запитвания пред СЕС
 • реализиране на отговорност на държавата при вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на нейни органи и при незаконосъобразни съдебни актове и процедури

Счетоводни консултации относно:

 · Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация

·        Изготвяне на счетоводни регистри

·        Изготвяне на счетоводна политика

·        Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки

·        Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НСИ и БНБ

·        Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

·         Годишно и месечно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство.

·  Попълване на годишна данъчна декларация

· Съдействие при провеждане на проверки, ревизии и одити

·  Попълване на трудови книжки и УП Удостоверения

·  Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации

· Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори

· Подаване на месечна информация за осигурените лица

·  Подаване на информация за сключените трудови договори

·   Подаване на декларации по ЗДДС, VIES и Интрастат, както и отчети към БНБ.

При интерес от Ваша страна, с цел осигуряване на по-добро качество на консултацията, моля, изпратете въпросите си по електронен път на адрес: bcci.centre@bcci.bg
За контакти:
БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване
тел. 02 8117 477, 02 8117 479

НОВИНИ ОТ БТПП
Нови възможности за сътрудничество между България и Русия в областта на медицината и фармацията обсъдиха представители на бизнеса от двете страни
Българо-руския форум „Медицина и фармация – 2018“ се проведе днес в БТПП Още
За незабавно оттегляне на проектозакона за Българската автомобилна камара настояват АИКБ, БСК И БТПП
Предлагат провеждане на срещи с парламентарните групи и ресорната парламентарна комисия Още
БТПП предлага данъчни и счетоводни консултации
За клиенти - членове на БТПП, първоначалната устна консултация е безплатна Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай
7 юли 2018 г., Национален дворец на културата, София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени във виетнамската нормативна уредба във връзка със Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам
Износителите от ЕС ще имат допълнителни възможности за достъп до една от най-бързо развиващите се страни в Югоизточна Азия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Търг в Черна Гора за строеж на първа фаза на соларна електроцентрала