Брой 117 (122), 19-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Европейската комисия предвижда отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България

Съветът по европейските въпроси одобри днес проект на позиция за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 22 юни. На него се предвижда министрите да вземат решение за отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България. Ще бъде разгледан и Докладът за конвергенцията на Европейската комисия за 2012 г., съобщи Министерство на финансите.

Докладът на ЕК оценява четири критерия за сближаване:
- Ценова стабилност - България изпълнява този критерий за първи път от нейното присъединяване към ЕС през 2007 г. За последните 12 месеца до март 2012 г. нивото на инфлация в България е 2,7%, т. е. под референтната стойност от 3,1%;
- Публични финанси - бюджетният дефицит на България спадна до 3,1% през 2010 г., а през 2011 г. достигна до ниво 2,1%. В допълнение, държавният дълг през 2011 г. възлиза на 16,3% от БВП;
- Валутен курс - поради наличието на система на паричен съвет, българският лев се запазва напълно стабилен спрямо еврото. Въпреки това, поради неучастието на България във Валутен механизъм 2, докладите формално заключават, че страната ни не изпълнява този критерий;
- Дългосрочен лихвен процент - дългосрочният лихвен процент, базиран на доходността на 10 г. ДЦК за едногодишен период (до март 2012 г.) е 5,3% или с 50 базисни точки под референтната стойност от 5,8%, следователно, България изпълнява този критерий. В сравнение с оценката от предходния доклад от 2010 г., дългосрочният лихвен процент в България чувствително е понижен, като в началото на 2010 г. той е бил 7 на сто.

На заседанието на финансовите министри ще бъдат обсъдени и редица въпроси в данъчната област, като предложенията за директиви за енергийното данъчно облагане и за данък върху финансовите сделки, както и Доклад на ЕКОФИН до Европейския съвет по данъчни въпроси.

СЕВ одобри и проекта на позиция за заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 21 и 22 юни в Люксембург.

На срещата ще бъдат разгледани няколко доклада за напредъка по законодателни предложения на Европейската комисия - законодателните инициативи за командироването на работници, предложението за регламент за приспособяване към глобализацията (2014-2020 г.), предложението за директива относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) и предложението за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

В частта относно незаконодателните дейности ще бъдат разгледани специфичните препоръки към страните-членки по националните програми за реформи и конвергентните програми/програмите за стабилност, които са от компетентност на социалните министри. Специфичните препоръки, от компетентност на МТСП се отнасят до пенсионната система, младежката заетост, подобряване работата на Агенцията по заетостта, минималните осигурителни прагове, социалното включване, бедността, ефективността на социалните трансфери и достъпа до качествени социални услуги. България ще предложи аргументирана редакция по част от препоръките.

В т. нар. Мониторинг на предизвикателствата в областта на заетостта България е представена със седем предизвикателства, с едно по-малко спрямо миналата година, и една добра практика - наличието на малки разлики между половете по отношение на заетостта и заплащането. Отпаднало е предизвикателството от 2011 г. за поддържане на разходите за труд в съответствие с производителността на труда.

Препоръката да отпадне санкцията за свърхдефицит беше направена от Европейската комисия на 31 май тази година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Министър – председателят на Косово в БТПП
Ръководството на БТПП – председателят г-н Цветан Симеонов, зам.председателят г-н Георги Стоев и членове на ИС и УС на БТПП Още
Втори бизнес форум София - Тайпе
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество организираха втори бизнес форум София – Тайпе Още
В БТПП се провеждат срещи с Холандска консултантска компания
Бизнес среща на Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов и г-н Франк Хелбах, директор в холандската компания “Intermark Trade&marketing; Services” Още
Икономическа реконструкция на Япония след земетресението и японо-българските икономически отношения
Успешните японски инвестиции в България трябва да се рекламират и да се задълбочи обмена между японските и българските бизнесмени Още
СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ИКОНОМИКА
Бизнесът иска по-евтин ток от ТЕЦ
Да се потискат цените в енергетиката е неправилна политикаот много години, смятат от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Разходи на работодателите по наемане и заплащане на наетите работници за първото тримесечие на 2012 г
По предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2012 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите лица нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2011 г., увеличението в индустрията е 4.2%, Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП:Интернационална изложба по иновации „Baltic Expo”4-6 Октомври 2012 г., Калининград
Покана за проекти към страните–членки на Международния Конгрес на промишлениците и предприемачите (МКПП) Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия предвижда отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България
България изпълнява за първи път от нейното присъединяване към ЕС критерия ценова стабилност. Българският лев се запазва напълно стабилен спрямо еврото Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска седмица на устойчивата енергия
ЕК представя възможности за финансиране на възобновяеми енергийни източници по време на Европейската седмица на устойчивата енергия (18-22 юни Още